《成人主日學聖經課程》

| | | | 轉寄

第八課 箴言:智慧言語的探討

索引 | « 前篇 | 次篇 »

本課目的

讓學生對箴言的主旨有一個概括性的認識。

▲具體目標:上完本課以後,學生應該能夠:

 1. 說出箴言的一項特色。

 2. 懂得如何閱讀箴言。

▲本課金句:箴言 3:5-6

 新標點和合本:

你要專心仰賴耶和華,不可倚靠自己的聰明,在你一切所行的事上都要認定他,他必指引你的路。

 現代中文譯本:

要專心信賴上主,不可倚靠自己的聰明。無論做甚麼事,都要以上主的旨意為依歸,他就會指示你走正路。

 台語白話字:

Lí tio̍h choan-sim oá-khò Iâ-hô-hoa, M̄-thang oá-khò lí ka-kī ê gâu.Tī lí it-chhè só͘ kiâⁿ ê sū lóng tio̍h jīn I,I beh chí-tiám lí ê lō͘.

 台語漢字:

你著專心倚靠耶和華,呣通倚靠你家己的驁,佇你一切所行的事攏著認伊,伊欲指點你的路。

▲本課大綱:

一、引言:箴言和詩篇的比較

二、箴言的標題、主旨與特點

三、箴言的分段及其詩體結構

四、箴言與其他智慧文學的關係

▲討論與分享(請擇題討論):

 1. 你喜歡箴言嗎?為什麼?請分享你所喜愛的一句箴言。

 2. 聖經中箴言所論的智慧和一般人所講的智慧,有何不同?你羨慕、追求的是那一種智慧?

 3. 從箴言來看,什麼是上帝所喜悅的事?什麼是上帝所厭惡的事?(參考箴言 3:3-4、6:16-19)

 4. 你對婚外情的看法如何?教會裡如果發生這樣的事,你會如何看待這件事?你認為世人除了享受愛情的愉悅之外,是否也需要強調其貞節與忠誠?(參考箴言 5-7 章)

 5. 為什麼會發生淫亂或婚外情?它帶給家庭的影響如何?其後果通常如何?如何避免淫亂或婚外情的事發生?(參考箴言 6:20-35)

 6. 如果你好朋友的女(或男)友看上你,怎麼辦?你如果愛上你好朋友的女(或男)友,又怎麼辦?

課程內容

 一、引言:箴言和詩篇的比較

讀過了詩篇再看箴言,你覺得箴言和詩篇有那些地方不一樣?你喜歡箴言嗎?為什麼?請分享你所喜愛的一句箴言。

比較詩篇和箴言,詩篇注重靈交,論人在上帝面前的生活;箴言注重的是行為,論人在人面前的生活。在詩篇中,信徒跪下禱告;在箴言裡,信徒站立行事。詩篇可以說是信徒的靈修,箴言則是信徒的生活。焦源濂指出,聖經各卷的安排皆有其用意,詩篇放在箴言之前,表示有什麼樣的信仰,就會產生什麼樣的生活;信仰絕非空洞的信條,而是影響人們生活的基本因素(註 1)。

箴言所論的是「做人的智慧」,一個人要懂得如何完美地生活,必須以上帝為中心,向上帝支取屬天的智慧,將祂的教訓實踐在每天待人接物的生活當中。箴言可以說就是這樣一本實用的「基督徒文化基本教材」。有人說,箴言不是一個金礦,需要去挖掘才能開採出來,乃是一堆珍寶,準備好了,請你自行取用。

 二、箴言的標題、主旨與特點

(一) 箴言的標題

箴言共有五百六十句,它在不同段落的前面出現了六個標題,標題上所寫的名字顯示出各個不同部份的來源(註 2):

  1:1   所羅門的箴言

 10:1   所羅門的箴言

 22:17、24:23 智慧人的言語

 25:1   所羅門的箴言,由希西家的人所謄錄

 30:1   亞古珥的言語

 31:1   利慕伊勒王的言語

這些標題顯示出,所羅門在箴言的寫成扮演了相當重要的角色。所羅門的智慧聲名遠播,在列王紀和歷代志皆有提及。他用謙卑、祈求智慧的禱告來開始他的統治,結果不但國運昌隆,他也成為智慧的代表(王上 4:29-34)。他作箴言三千句,詩歌一千零五首,甚至連遠方的示巴女王也慕名前來向他求智慧(王上 10:1-13、代下 9:1-24)。

(二) 箴言的主旨

箴言最主要的目的是要勸人追求智慧,在世上做個有智慧的人。箴言 9:10 說:「敬畏耶和華是智慧的開端;認識至聖者便是聰明」。可見這個智慧的特點是以敬畏上帝做根本,是生命的智慧,不是世上一般的智慧。世上的智慧是自以為聰明,反成為愚拙(林前 1:18-21),並且會導至紛爭嫉妒(雅 3:13-16)。「惟獨從上頭來的智慧,先是清潔,後是和平,溫良柔順,滿有憐憫,多結善果,沒有偏見,沒有假冒。」(雅 3:17)這種智慧不是從人來的,而是「從眾光之父那裡降下來的」(雅 1:17)。

這就是箴言所要闡述的智慧。你能夠分辨這兩種智慧的差別嗎?你羨慕、追求的是那一種?

箴言中的智慧還有一個特色,就是把它人格化,在世界尚未被造以前,它就與上帝同在(箴言第 8 章)。使徒保羅在哥林多前書 1:24 明顯地指出,這智慧就是主耶穌基督。

(三) 箴言的特點

焦源濂指出,箴言有三個特點(註 3):

1.注重個人:

箴言裡所有的教訓都是針對個人而發的,箴言從來未曾用過「以色列」這個名詞,也未提及亞伯拉罕、以撒等列祖的名字,或猶太人的歷史,它的對象是個人,可以說超越國界,包括世界上的每一個人。

2.注重因果:

箴言處處強調人的一言一行,終必影響自己最終的命運(箴 1:32-33、2:21-22),它勸人要做一個公義正直的人,這樣的為人不但是上帝所要求的,也是一個人追求幸福所必須的。

3.注重實行:

箴言的每一句話,都跟人實際的生活息息相關,它教導人成功的秘訣在乎敬畏上帝、生活的智慧從祂而來,因此上帝的兒女必須以上帝為生活的重心,凡事尋求上帝的智慧,來處理人生中一切的問題。

舉例來說,現代人流行婚外情;按照箴言來看,這是愚昧的行為。如果有這樣的衝動,請讀箴言 2:16-20、5:1-23、6:20-35、7:1-27、9:13-18。基督徒應該要遵守上帝的盟約,不離棄幼年的配偶。如果去抱外女的胸懷,箴言形容這好像是牛往宰殺之地一樣的愚昧。他的結局是:人財兩失(箴 5:10-11)、尊榮給別人(箴 5:9)、羞辱洗不掉(箴 6:33),最後自己也會十分後悔(箴 5:11-14)。因此,箴言用玩火自焚來比喻婚外情(箴 6:27-28),值得我們深思。

你對婚外情的看法如何?教會裡如果發生這樣的事,你會如何看待這件事?你認為世人除了享受愛情的愉悅之外,是否也需要強調其貞節與忠誠?

為什麼會發生淫亂或婚外情?它帶給家庭的影響如何?其後果通常如何?如何避免這樣的事發生?

箴言還有另一項特色,它是格言式的,上一句和下一句不一定有關聯。特別是在 10:1-22:16 這一段,收錄了許多簡短的警語,讀時必須慢慢咀嚼思考,不能囫圇吞棗。有人建議,箴言有三十一章,一天讀一章,正好一個月可以讀完。由於它的個人性與普世性,箴言深受眾人的喜愛,對尚未熟悉聖經或以色列歷史的人而言,箴言是一個很好的入手點。

 三、箴言的分段及其詩體結構

(一) 箴言的分段

根據舒茲的分法,箴言的大綱如下(註 4):

 I 導言      1:1-7

 II 智慧與愚昧的對比   1:8-9:18

 A 智慧之寶貴     1:8-2:22

  可遠損友      1:8-19

  愚者蔑之      1:20-33

  救人脫離惡男女    2:1-22

 B 智慧所賜之福    3:1-35

  神使智慧人昌盛    3:1-18

  神保護智慧人     3:19-26

  神賜福智慧人     3:27-35

 C 經驗中所得之智慧的利益  4:1-27

 D 對愚行之警告    5:1-7:27

  當遠淫婦      5:1-23

  勿作保      6:1-5

  懶惰和詭詐的危險    6:6-19

  淫行的愚昧     6:20-7:27

 E 智慧的擬人化    8:1-9:18

  智慧之富      8:1-31

  智慧致福      8:32-36

  智慧設筵      9:1-12

  愚昧之邀宴     9:13-18

III 倫理格言     10:1-22:16

 A 是非實際之對比    10:1-15:33

 B 勉人敬畏順服神    16:1-22:16

IV 智慧人的言語    22:17-24:34

 A 智慧與愚昧的道路    22:17-24:22

 B 實用的警告     24:32-34

V 希西家之人的輯錄   25:1-29:27

 A 君臣均當敬畏神    25:1-28

 B 警告及道德教訓    26:1-29:27

VI 亞古珥之言語    30:1-33

VII 利慕伊勒之言語   31:1-31

(二) 箴言的詩體結構

箴言很明顯地包含各種詩體,前九章和末二章是長篇大論的型式,中間的部份則是簡短的對句(註 5)。

箴言並未採用一般的一行格言,如「滾石不生苔」這種型式,而是以兩行格言為基本的型式,並且反應出希伯來詩體特有的平行特徵。卜洛克指出,這些兩行格言有四種基本類型,其變化在第二行(註 6):

 1. 同義(完成平行):如箴言 16:18「驕傲在敗壞以先;狂心在跌倒之前。」

 2. 反義(反襯平行):如箴言 15:1「回答柔和,使怒消退;言語暴戾,觸動怒氣。」

 3. 合成(積聚平行):如箴言 10:18「隱藏怨恨的,有說謊的嘴;口出讒謗的,是愚妄的人。」

 4. 比較:以自然的例證來解釋某些倫理觀點或實用真理,如箴言 25:25「有好消息從遠方來,就如拿涼水給口渴的人喝。」

依此基本型式發展,箴言裡有複式兩行箴言,有更長沉思的箴言,六行、八行,甚至再長的格言詩都有。

歸納箴言各個不同的段落所採用的型式如下(註 7):

 1:7- 9:18 主要是格言詩

 10:1-22:16 全是兩行格言,絕大多數是反義(反襯)型式

 22:17-24:22 各種型式都有,較多是四行格言

 24:23-34  兩行及四行格言相等,並有一首格言詩

 25:1-29:27 多為兩行箴言,以反義及比較型式為主

 30:1-33  兩行、四行及數字箴言

 31:2-9  兩行及四行箴言相等

 31:10-31  離合體字母詩

 四、箴言與其他智慧文學的關係

聖經裡的智慧和古代近東的智慧有密切的關聯。米所波大米和埃及都有許多智慧文獻,其作品和聖經裡的智慧文學很相近,不但談論相同的主題,連結論都相近。例如以東,它的智慧是出了名的,這點連先知耶利米都曾經提及(耶 49:7)。不過,聖經裡的智慧有它的特色。列王紀的作者推崇所羅門的智慧遠勝於東方人和埃及人的智慧(王上 4:30),卜洛克認為這當中最大的區別在於,以色列人以獨一上帝的信仰做一切倫理的根本(註 8)。

不過箴言裡有三段,明顯地受到外來的影響(註 9)。第一段在 22:17-23:14,它和埃及的「阿曼尼摩比王的訓誨」(TheInstruction of King Amen-em-opet)極其相似。學者們對這兩份文獻孰先孰後,一直爭論不休。所羅門的妻子是埃及的公主(王上 3:1),以他的博學多聞,他對埃及和其他近東的智慧文學,一定非常熟悉。有可能所羅門引用了埃及這份文獻,也有可能埃及的這份文獻受到所羅門所寫這段箴言的影響。無論如何,兩個國家的文化一定有交流。

第二段是箴言第 30 章,雅基的兒子亞古珥的言語,源自北阿拉伯。第三段 31:1-9利慕伊勒王的言語,來源不詳。這都讓我們看到箴言和其他智慧文學有密切的關係。

附註

 1. 焦源濂, 《智慧的開端:箴言分題研經》 (台北:校園書房出版社, 1994), p.7.

 2. 舒茲(S.J.Schultz), 《舊約新語》, 賴建國、陳興蘭合譯, (台北:華神出版社, 1993), pp.298-299.

 3. 同註 1, pp.15-16.「箴言的特點」得校園出版社同意引用,謹此致謝。

 4. 同註 2, pp.300-301.「箴言的分段」得華神出版社同意轉載,謹此誌謝。

 5. 同註 2, p.300.

 6. 卜洛克(C.H.Bullock), 《舊約詩歌智慧書導論》, 賴建國、陳興蘭譯, (台北:華神出版社, 1994), p.150.「箴言的詩體結構」得華神出版社同意轉載,謹此誌謝。

 7. 同註 6, p.151.

 8. 同註 6, p.152.

 9. 同註 6, pp.152-153.

▲背金句:箴言 3:5-6

▲作業:

 1. 請默寫本課金句。

 2. 請閱讀箴言 17-31 章。

 3. 請讀第十課課文。

歡迎參觀 梁望惠 的個人網站成人主日學聖經課程簡介
       
律法書| 王國的建立| 列王與先知| 詩歌與智慧文學| 先知書
     
耶穌生平| 使徒行傳與保羅書信| 門徒書信與啟示錄
【版權所有 歡迎應用 勿作商業目的之用】
欲購書籍,可洽台灣基督長老教會總會教育委員會tel:886-2-23625282 ex 215 or 218, email: yoh-nuo@mail.pct.org.tw。另,出版單位已不再提供幻燈片,敬請諒察。