02249 02251舊約新約 Strong's number
02250 orig  出現經文 同源字 相關查詢
說明:CBOL原文字典以並列的英文字典內容為根據,但是參考了希伯來文
與希臘文字典作過修正補充刪減。因此內容與英文字典不同,敬請留意。
2250 hemera {hay-mer'-ah}

源於 (加上 5610 的意義) hemai (坐下,近似於 1476 的字源)的衍生字,
其意為溫馴的, 亦即 柔和的;TDNT - 2:943,309; 陰性名詞

AV - day 355, daily + 2596 15, time 3, not tr 2, misc 14; 389

1) 一天, 一日 
2) 法定的一天
3) 為特別目的所定的一天 (例:審判的日子)
4) 時間
02250 ἡμέρα, ας, ἡ 名詞
」。
一、指自然的一天,處於日出和日落之間的時刻。
A. 字義:(反於νύξ夜) 太4:2 (禁食四十晝夜,如 出34:28 ); 太12:40 ,並經常為ἡμέρας γίνεται亮, 路4:42 6:13 22:66 徒12:18 16:35 27:29,39 。ἡμέρα διαυγάζει 發亮, 彼後1:19 。κλίνει晚了, 路9:12 24:29 。φαίνει光照, 啟8:12 。在所有格中以示白天的某一段的時間-ἡμέρας μέσης中午, 徒26:13 。但如古典作者,也指某事發生的一段時間:ἡμέρας在白晝啟21:25 。ἡμέρας καὶ νυκτός和夜(亦在 賽34:10 有相反的次序), 可5:5 路18:7 徒9:24 帖前2:9 3:10 帖後3:8 。時間的直接受格-νύκτα καὶ ἡμέραν( 斯4:16 )黑夜和白晝可4:27 路2:37 徒20:31 26:7 。τὰς ἡμέρας每(反於τὰς νύκτας每夜) 路21:37 ;參πᾶσαν ἡμέραν每徒5:42 。τὴν ἡμέραν ἐκείνην那一天,⊙ 約1:39 。ὅλην τ. ἡ.整天太20:6 。直接受格,有分配的意義-συμφωνεῖν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν講定一一錢銀子, 太20:2 。ἡμέρας ὁδός一的路程, 路2:44 。白晝持續十二個小時,在其中人走路不會跌倒, 約11:9 上,下。ἡ ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν在白晝縱情作樂, 彼後2:13

B. 喻意:基督徒為υἱοὶ φωτός καὶ υἱοὶ ἡμέρας光明之子,白晝之子, 帖前5:5 ;參 帖前5:8 。在 約9:4 白晝是指人的壽命;參 羅13:12,13

二、法定日,包括夜間: 太6:34 15:32 可6:21 路13:14 。反於小時, 太25:13 ;小時,月,年, 啟9:15 ;參 加4:10 。以所有格回答「多久?」的問題-τεσσεράκοντα ἡμερῶν四十徒1:3 異版。以間接受格回答「何時?」的問題( 斯7:2 )-τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 第三太16:21 17:23 路9:22 24:7,46 林前15:4 。 ᾗ δὲ ἡμέρᾳ 那路17:29 ;參 路17:30 。μιᾷ ἡμέρᾳ 一(之內) 林前10:8 。以直接受格回答「多久?」的問題-ὅλην τ. ἡμέραν終羅8:36詩44:22 ), 羅10:21賽65:2 )。ἡμέραν μίαν 一徒21:7 。 ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας 住了不多幾日, 約2:12 ;參 約4:40 11:6 徒9:19 10:48 16:12 20:6 下; 徒21:4,10 加1:18 啟11:3,9 。ἡμέραν ἐξ ἡμέρας天天創39:10 民30:15 賽58:2 詩96:2彼後2:8 。直接受格很少回答「何時?」的問題:τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς五旬節的日子,※ 徒20:16徒27:33 有很特殊的表達-τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες你們期待著…第十四了,※ 徒27:33 。ἑπτάκις τῆς ἡμέρας 一七次, 路17:4 。與介系詞連用:ἀπό帶所有格,從…起, 太22:46 約11:53 徒20:18 。ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας從…的日子西1:6,9 。ἀπὸ … ἄχρι… 從…到… 腓1:5 ,或ἀπὸ… μέχρι… 徒10:30 。ἄχρι帶所有格,直到, 太24:38 下; 路1:20 17:27 徒1:2 2:29 。ἄχρι ἡμερῶν πέντε五後,⊙ 徒20:6 下。μέχρι τῆς σήμερον (ἡμέρας) 直到今太28:15 。ἕως τ. ἡμέρας直到第三太27:64 徒1:22 羅11:8申29:3 )。δι᾽ ἡμερῶν過了些日子可2:1 。διὰ τριῶν ἡμερῶν三內, 太26:61 可14:58 。δι᾽ ἡμερῶν τεσσεράκοντα 四十之內, 徒1:3 (見διά-SG1223壹乙一A.)。διὰ τ. ἡμέρας一天內路9:37 異版。εἰς τὴν ἡμέραν為…之約12:7 啟9:15 ;ἐν τῇ ἡμ.白日約11:9 下。ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν 有一路5:17 8:22 20:1 。ἐν在,帶間接受格單數- 太24:50 路1:59 約5:10 來4:4 (參 創2:2 );內,之內,帶間接受格複數-ἐν τρισὶν ἡμέραις三之內, 太27:40 可15:29 約2:19,20 。ἐπί帶直接受格-過了多: ἐπὶ ἡμέρας πλείους 許多日子,⊙ 徒13:31 ;參 徒27:20 ; ἐπὶ πολλὰς ἡ.一連多徒16:18 ;參 來11:30 。καθ᾽ ἡμέραν天天太26:55 可14:49 路16:19 22:53 徒2:46,47 3:2 16:5 19:9 林前15:31 林後11:28 來7:27 10:11 。或τὸ καθ᾽ ἡμ.天天路11:3 19:47 徒17:11 ;或καθ᾽ ἑκάστην ἡμ.( 出5:8 斯2:11 伯1:4來3:13 。κατὰ πᾶσαν ἡμ.同此, 徒17:17 。μεθ᾽ ἡμέρας ἓξ 過了六太17:1 ;參 太26:2 27:63 可8:31 路1:24 約4:43 20:26 徒1:5 15:36 24:1 28:13 。πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα逾越節前六約12:1 。在辭句中發現主詞表示時間是很特別的-ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι同我在這裡已經三太15:32 可8:2 ;參 路9:28 。指節日:ἡ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων (σάββατον-SG4521一B.)或τοῦ σαββάτου (SG4521一A.)安息路4:16 13:14 下, 路13:16 約19:31 徒13:14 。ἡ ἡμέρα或αἱ ἡμέραι τ. ἀζύμων除酵的日子路22:7 徒12:3 20:6 。ἡ ἡμέραν τ. πεντηκοστῆς 五旬節的那一徒2:1 20:16 。ἡ κυριακὴ ἡμέρα主啟1:10 。以下經文是指節日- ὅς μὲν κρίνει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν 有人看這比那強,有人看日日都是一樣, 羅14:5 。φρονεῖν τὴν ἡμέραν 守羅14:6 。ἡμέρας παρατηρεῖσθαι 謹守日子加4:10 。與所有格連用,以指那天所發生或須要作的事情-ἡμ. τοῦ ἀγνισμοῦ潔淨的日期徒21:26 。τ. ἐνταφιασμοῦ 安葬之約12:7 。ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ直到他顯明在以色列人面前的日子路1:80 (見ἀνάδειξις-SG323)。「日子滿了」是舊約的說法( 出7:25 代上17:11 ;參מָלֵא)ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ他供職的日子已滿, 路1:23 。 ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτὸν滿了八,就給孩子行割禮, 路2:21 ;參 路2:22 。參ἐκπλήρωσις, συμπληρόω, συντελέω, τελειόω。ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ「一又一」也是從希伯來文來的( 斯3:4 יוֹם וָיוֹם即七十士的 καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν; 詩68:19 יוֹם יוֹם即七十士的 詩67:20 ἡμέραν καθ᾽ ἡμέραν) 林後4:16 。ἡμέραν ἐξ ἡμέρας(在舊約中常出現,有不同的希伯來措辭表達)天天彼後2:8

三、為特殊目的而指定的日子。
A. τακτῂ ἡμέρᾳ所定的日子徒12:21 。ἡμέραν τάξασθαι約定的日子徒28:23 。στῆσαι定, 徒17:31 。ὁρίζειν限定, 來4:7 。生孩子的日子, 約16:21 異版等。

B. 特別指判決的日子,由法官來定。
1. ἀνθρωπίνη ἡμ.人間法庭所定的日子林前4:3 。這句子的意思是根據ἡμ.,下面的意思來決定的。

2. 神最後審判的日子: ᾗ ἡμ. ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται人子顯現的日子路17:30 ;ἡ τοῦ θεοῦ ἡμ.神的日子彼後3:12 。 ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος神全能者的大啟16:14 。ἡμ. κυρίου主的日子珥1:15 2:1,11 賽13:6,9 等)在新約中僅引用舊約一次,神,主的日子-πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ 在主大而明顯的日子未到以前, 徒2:20珥3:4 )。其他則指耶穌基督為這日之主- 林前5:5 帖前5:2 帖後2:2 彼後3:10 。通常有提祂的名字或另外清楚地指明,比方υἱὸς τ. ἀνθρώπου人子, 路17:24 林前1:8 林後1:14 腓1:6,10 2:16 。ἡ ἐσχάτη ἡμ.(這時代的)末(見ἔσχατος-SG2078三B.) 約6:39,40,44,54 11:24 12:48 。ἡμ. (τῆς) κρίσεως 審判的日子箴6:34太10:15 11:22,24 12:36 彼後2:9 3:7 約一4:17 。ᾖ ἡμέρᾳ κρίνει ὁ θεὸς διὰ Χρ. Ἰ.神藉著基督耶穌審判的日子羅2:16 。ἡμ. ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ神震怒顯公義審判的日子羅2:5 (ἡμ. ὀργῆς 震怒的日子,如 番1:15,18 2:3 結7:19 異版;參 啟6:17 )。 ἡ ἡμ. ἡ μεγάλη大耶30:7 瑪3:22啟6:17 16:14 。ἡμ. ἀπολυτρώσεως得贖的日子弗4:30 。ἡμ. ἐπίσκοπῆς(見ἐπισκοπή-SG1984一;二)鑒察的日子彼前2:12 。ἐκείνη ἡ ἡμ.那番1:15 摩9:11 亞12:3,4 賽10:20 耶30:7,8太7:22 路6:23 10:12 21:34 帖後1:10 提後1:12,18 4:8 。或ἡμ. σφαγῆς宰殺的日子(參 耶12:3雅5:5 屬此(見 σφαγής-SG4967)。獨立用法:ἡμ. 林前3:13 來10:25 ;參 帖前5:4 。ἡμέρα αἰῶνος永恒之,※ 彼後3:18 亦有末世之意;指永恒開始的那一天,或永恒本身的那一天。後者乃屬下一段。

四、指較長的一段一時間(如יוֹם,希臘人也知道這點)「日子」。
A. 單數:ἐν τ. ἡμέρᾳ τ. πονηρᾷ磨難的日子(除非本節是指最後的審判) 弗6:13 。ἐν ἡμ. σωτηρίας 在拯救的日子,對基督徒而言,指那蒙福的一天臨到, 林後6:2賽49:8 )。指從埃及被拯救出來的時候- ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τ. χειρὸς αὐτῶν 我拉著他們…的手…的時候來8:9耶31:32 )。ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ那可2:20 下; 約14:20 16:23,26 。τ. ἡμέραν τ. ἐμήν我的日子(時代) 約8:56

B. 平常是複數:αἱ ἡμέραι指在世的時候,帶人稱所有格-( 撒下21:1 王上10:21 ):ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου希律王的時候太2:1 路1:5 ;Νῶε挪亞, 路17:26 上; 彼前3:20 ;Ἠλίου以利亞, 路4:25 。 ἐν ταῖς ἡμ. τοῦ υἱοῦ τ. ἀνθρώπου人子的日子路17:26 下;參 太23:30 。ἀπὸ τ. ἡμερῶν Ἰωάννου 從…約翰的時候太11:12 。ἕως τ. ἡμερῶν Δαυίδ直到大衛的日子徒7:45 ;參 徒13:41哈1:5 )。帶事物所有格-ἡμέραι ἐκδικήσεως報應的日子路21:22 ;τ. ἀπογραφῆς戶口登記, 徒5:37 ;參 啟10:7 11:6 。 ἐν τ. ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ 基督在肉體的時候來5:7 。ἡμέραι πονηραί 邪惡的時代弗5:16 。ἡμ. ἀγαθαί 好(即快樂的)日子,⊙ 彼前3:10詩34:12 )。ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων 從早先的日子,※ 徒15:7 ;αἱ πρότερον ἡμ.從前的日子來10:32 。πάσας τὰς ἡμέρας一切的日子(即任何時刻),※ 太28:20 (參 申4:40 5:29 )。ἐν (ταῖς) ἐσχάταις ἡμ. 在末後的日子徒2:17 提後3:1 雅5:3 。ἐπ᾽ ἐσχάτου τ. ἡμερῶν τούτων 在這些日期的末後,※ 來1:2 ;參 彼後3:3 。ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις 在那太3:1 24:19,38 可1:9 路2:1 4:2 下; 路5:35 下。ἐν τ. ἡμ. ταύταις當這些日子路1:39 6:12 徒1:15 。πρὸ τούτων τ. ἡμερῶν 在這些日子以前,徒5:36;21:38;πρὸς ὀλίγας ἡμ.短暫的日子來12:10 ;ἐλεύσονται ἡμ.日子將到,後接ὅταν- 太9:15 可2:20 上; 路5:35 上;後接ὅτε- 路17:22 。ἥξουσιν ἡμέραι ἐπί σε καί日子必臨到你,※ 路19:43 。ἡμ. ἔρχονται καί日子將到, 來8:8耶31:31 )。ἐλεύσονται ἡμ. ἐν αἰς日子必到,那時,※ 路21:6 23:29 。特別指人生的時間-πάσαις τ. ἡμέραις ἡμῶν 盡我們的日子,※ 路1:75 。μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων日子也無始,生命也無終,※ 來7:3 。προβεβηκὼς ἐν ταῖς ἡμ. 年紀…老邁了, 路1:7,18 ;參 路2:36 (見 創18:11 24:1 書13:1 23:1 王上1:1 ;προβαίνω-SG4260二)。
2250 hemera {hay-mer'-ah}

from (with 5610 implied) of a derivative of hemai (to sit,
  akin to the base of 1476) meaning tame, i.e. gentle;
  TDNT - 2:943,309; n f

AV - day 355, daily + 2596 15, time 3, not tr 2, misc 14; 389

1) the day, used of the natural day, or the interval between
  sunrise and sunset, as distinguished from and contrasted with
  the night
  1a) in the daytime
  1b) metaph., "the day" is regarded as the time for abstaining from
    indulgence, vice, crime, because acts of the sort are
    perpetrated at night and in darkness
2) of the civil day, or the space of twenty four hours (thus
  including the night)
  2a) Eastern usage of this term differs from our western usage. Any
    part of a day is counted as a whole day, hence the expression
    "three days and three nights" does not mean literally three
    whole days, but at least one whole day plus part of two other
    days.
3) of the last day of this present age, the day Christ will
  return from heaven, raise the dead, hold the final judgment,
  and perfect his kingdom
4) used of time in general, i.e. the days of his life.
重新查詢