啟示錄 9章1節 到 9章12節   背景資料  上一筆  下一筆
Tī頭前已經敘述過ê,chit「七個the̍h七支號筒ê天使」,mā分做兩組,第一組就是第一到第四個the̍h號筒ê天使,第二組是第五到第七個the̍h號筒ê天使。Tī chit一組ê天使kah另外一組天使之間,插入另外一個景象,就是忽然出現一隻飛翔tī高空中ê鷹大聲teh-hoah,ài另外三個the̍h號筒ê天使吹號。Chit隻鷹連續喊了三pái「慘了」,原本是teh代表三pái號角聲音會帶來ê災難。M̄-koh卻只清楚出現兩個災難ê結束(參考九:12、十一:14),並無清楚指明第三個災難ê景象á是始末。

  Chit第五到七個天使吹號ê篇幅,tī編輯上kah頭前七個印類似,m̄-koh篇幅比前一組ê加長真chē。chit-má chit三個天使吹出號筒聲了後,出現ê境界,並m̄是完全屬tī地上ê,卻是屬tī kui個宇宙關連ê景象。另外,tī第六kah第七個天使之間,koh插入另外一個天使(第十章),然後chiah結束第六個天使吹號所帶來ê災難。這就tī頭前第六個印kah第七個印開啟之間,插入第七章描述ê另外一個景象,是仝款ê編輯方式。這mā是啟示錄siōng特別ê所在,就是連續循環、koh再循環。

	Chit段經文是描述第五個天使吹號了後,所發生ê景況,重點是tī出現草蜢攻擊所帶來ê災難。

  第1節,「一粒星tùi天空墜落來」,這回應第八章10節所提起ê,有一粒大ê星tùi天頂墜落。M̄-koh chia ê星辰是有位格ê,因為án-ne,chia ê星辰mā thang講是代表天使(參考一:20、二十:1),就是一般所講ê「墮落ê天使」。若án-ne,chit位墮落ê天使是「接受無底深淵ê鎖匙」,表示chit位墮落ê天使掌控tio̍h深淵ê權柄。

  第2節,chit位天使the̍h開啟「無底深淵」ê鎖匙,結果產生恐怖ê景象,真親像火山爆發ê時ê情景。因為「日頭kah天空」lóng因為chit-ê「kah-ná tùi大火爐」所「冒出來ê煙而變做昏暗」。Chit種講法,就kah-ná出埃及記中所描述ê「烏暗之災」仝款(參考出埃及記十:22),看bē-tio̍h日光á是任何光線。

  第3節,「有草蜢tùi煙裡出來,落tī土腳」,chit種描述有ná親像先知約珥書第一到第二章11節所描述ê景象。Tī chia ê草蜢因為是有ná親像「蠍子所有ê能力」仝款,因為án-ne,表示牠有強烈ê攻擊力,會帶來極大ê傷害。「蠍子」,是有含劇毒ê一種昆蟲,大多數出世tī曠野。它攻擊人類á是動物ê時,會致使被攻擊者因中毒來死。

  Tùi chit節thang看出草蜢本身就已經夠額hō͘人類kah生態受tio̍h嚴重ê傷害,chit-má,草蜢若是加上毒蠍ê能力,表示其攻擊帶來ê傷害可能加倍,ē-sái災難koh khah沉重。

  第4到5節,tī chia ê草蜢是hō͘約束tio̍h bē-tàng傷害「地上ê草、樹木á是其他植物」,這表示chiah-ê草蜢bē-tàng隨意做tāi-chì。這已經說明上帝創造ê物,lóng會聽從上帝—宇宙萬物ê創造者ê命令做tāi-chì。Chiah-ê草蜢接受命只thang「傷害hiah-ê額頭無蓋tio̍h上帝ê印ê人」,而且hō͘ in「受痛苦五個月」,bē-tàng「刣死chiah-ê人」。原來chiah-ê草蜢雖然身上帶有ná親像蠍子hit種ê劇毒,m̄-koh m̄是用來殺害人,卻是beh懲罰人。Tī啟示錄第七章4節有提起上帝ê天使the̍h印,beh蓋tī人ê額頭殼頂,好做記號,免得受tio̍h傷害。Chit種額頭有記號,表明ê是分別為聖,是屬tī上帝揀選ê子民,ná親像出埃及chìn前,以色列人民tī門框頂塗上羊血做記號仝款(參考出埃及記十二:13)。

  第6節,chia ê「五個月」字,thang tùi「五」chit-ê數目了解以色列文化裡,chit-ê數字mā表示「圓滿」、「適當」ê意思。這表示上帝有恩典,hō͘苦難期間不長,只有「五個月」,這真清楚指出一個明確ê時間,m̄是無限期。

  第7節,「草蜢ê款親像beh上陣ê戰馬」,tī約珥書第二章4節講草蜢ná親像「奔馳ê戰馬」。Chia講chit群「草蜢」ê「頭殼頂所戴ê kah-ná金冠」,這是一種形容句話,並m̄是真正戴有金冠冕。Chia是用「金冠」來表示牠有強大ê氣力,ē-tàng征服任何目標kah對象,是勝利者ê形像(參考啟示錄四:4、十四:14)。Á「面像人ê面」,表示有人ê智慧,知影聽從命令做tāi-chì。

  第8節,「像cha-bó͘人ê頭毛」,這可能是teh指草蜢ê觸鬚。Ē-sái講是一般來講,草蜢ê觸鬚並無長,chia beh表示chit種草蜢ê樣式,kah一般ê無仝。「像獅ê嘴齒」,表示in對beh攻擊ê對象bē手軟,絕對不留情,有真強大ê刣傷力。

  第9節,「鐵ê護胸甲」,表示in真強壯,beh打擊in,á是被反擊ê時無容易受傷。Á有kóa草蜢「tùi翼股發出ê聲音像馬車奔馳上陣ê聲音」,這是teh形容草蜢之多,明明是無法度數算。

  第10節,chiah-ê草蜢有「尾溜」,而且有長「刺」,chiah-ê刺像「蠍子」ê仝款,ē-tàng hō͘受tio̍h攻擊ê人,受tio̍h「五個月ê痛苦」。Chiah-ê lóng teh表示chit群草蜢確實kah咱所看見ê一般草蜢大無相仝。

  第11節,「有一個王管轄in」,這說明chit群草蜢是有首領teh帶領in。Chia講首領ê名「希伯來話叫亞巴頓」,chit-ê意思就是teh指「滅亡」。Tī chia同時koh加上了希臘話ê名叫「亞坡倫」,chit-ê意思是teh指「毀滅者」。會用chit兩種語言,主要目的是beh hō͘當時ê人lóng ē-tàng明白其意。

  第12節,ná親像一個報幕者,說明第五個天使吹起第五枝號筒了後ê「災艱苦心去à」,並且預告「iáu有兩種災難beh來」。就是teh beh吹響ê第六枝kah第七支號筒。

重新查詢 專卷研經 啟示錄系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net