雅各書 5章1節 到 5章20節   背景資料  上一筆
Tī第四章作者特別提起基督徒生活tī chiah-ê世界上,一定tio̍h時刻謹慎家己ê言行,因為這會hō͘人看tio̍h基督徒真正信仰內涵。Ài beh特別注意ê是,作者tī第四章最後一節提起一個人若是知影該做ê善事,卻無去做,就kah犯罪仝款,lóng是上帝所無歡喜ê事。因為上帝知影每一個人ê能力,祂bē要求人去做伊能力之外ê事。因為án-ne,應該做ê事就表示是責任,有ê時mā是義務。

	然後,tī第五章作者繼續第四章所提起ê社會行為問題,講tio̍h做一個人有錢ê時chūn,就ài beh特別小心,因為錢財並m̄是永遠lóng會tī家己ê身上。Chit-ê世界上無一個人ē-tàng永遠擁有財富,因為財富mā是上帝賞賜ê。做一個人bē記得上帝ê時chūn,上帝mā會tùi chit-ê人手上收tńg去。

	續落來,作者勸勉信徒一定tio̍h用忍耐kah祈禱表明對上帝有絕對ê信心。當做者鼓勵基督徒tio̍h學習「忍耐」ê態度看待hiah-ê欺壓sàn-chhiah人而獲取暴利ê人,mā就是beh以「寬容」ê心看待in。用另外一種眼光看in,m̄-thang hō͘ in ê邪惡所迷惑,認為in真有辦法累積財富,而是beh看in「真可憐」,因為in會面臨上帝嚴厲ê審判。

第1到6節,chia一開始就提起有錢人beh為「面臨ê災難痛哭哀號」,然後tùi第2節開始到第6節提起chiah-ê災難ê內容,包括有:

一是財富kā「喪失」(第2節)。Chia kā財富kah「蛀蟲」連做伙,這是因為古代ê財富lóng是用五穀為主,比如講形容一個人財產jōa-chē,就是用伊ê田地jōa-chē、thang收jōa-chē五穀雜糧來形容。因為án-ne,chia用「喪失」(這是《現代中文譯本》ê譯文),其實這字ê本意是teh指「敗壞」(中文《和合本》譯文),意思有「腐pháiⁿ」ê意思(天主教《思高聖經學會曉》版本)。Ná親像有好ê衫褲,ē-sái講是卻被蛀蟲食掉了仝款,無法度用à。耶穌基督就講過chit種教導(參考馬太福音第六章19到21)。

二是財富會「生銹」,而且成做犯罪ê「證據」(第3節)。Chia提起ê財富用「金銀」來表達,ē-sái講是金銀並無會生銹。因為án-ne,作者tī chia用「金銀」ê意思,就是teh指錢財真貴重ê意思。古代ê錢幣通常lóng是用銅、鐵等鑄造ê。Chiah-ê銅鐵ê錢幣若埋tī土地裡,á是收藏無妥當,tī濕冷ê所在當然會生銹。Tio̍h注意ê是chia提起「世界ê末期」,mā就是審判來臨ê意思。Chia所提起ê是做一個人只知影積蓄財物,卻bē記得iáu有koh khah重要ê是去幫助窮困ê人,這ná親像tī第二章14到17節所講ê,如果咱ê兄弟姊妹中間有人無得食、穿,而卻有財富thang chē到被蛀蟲食掉、生銹pháiⁿ掉,這koh kā怎樣面對上帝?chia講chiah-ê朽pháiⁿ、腐蝕掉ê,lóng會成做上帝在世界末日審判ê證據。

三是「剝削」、欺壓工人(第4節)。這真清楚指出有ê財主之財富是來自剝削工人。先知阿摩司就bat一再指責ê hiah-ê宮廷大官員仝款,in tī厝內積聚了真chē財富,m̄-koh chiah-ê lóng是用「搶劫」kah不公平ê交易得來ê(參考阿摩司書三:10)。Chia講有錢人「剋扣」工人ê工資,tī摩西律法是真清楚記載bē-tàng án-ne對待工人ê(參考利未記十九:13)。摩西律法真嚴格規定「bē-tàng剝削」工人,「tio̍h tī日頭落山以前付hō͘伊hit工ê工資,因為伊需要錢」(參考申命記廿四:14—15)。如果一個人講伊信上帝,卻刻薄地對待工人,甚至連基本ê律法規定都無遵守,he是講不過去ê。

四是過「奢侈享樂」ê生活(第5節)。聖經一直teh教導bē-tàng過奢侈ê生活。Ná親像路加福音第十六章16到31節所記載,耶穌基督譬喻中ê hit位富有ê財主仝款,過「窮奢極侈ê生活」,結果落場就是下陰間去受苦。伊bat警告當時ê猶太人,一定tio̍h tī上帝kah錢財之間作一個明確ê選擇,原因就是錢財往往hō͘人ê心墮落,遠離上帝ê救恩。Koh khah嚴重ê,就是kā錢財當做上帝,而引誘人棄sak上帝。聖經chit種例真chē,所羅門王ê墮落就是一個例,伊蓋奢華ê宮殿,結果是棄sak上帝。先知ê信息中koh khah chē(參考阿摩司書第四到六章)。

五是殺害「無辜ê」(第6節)。這是非常嚴重ê犯罪行為,mā是聖經一再警告hiah-ê人ê信息,不准án-ne做,因為這是上帝所嚴厲禁止ê事。十誡ê第九誡就真清楚講:「M̄-thang 做假ê 見證,陷害你ê厝邊。(全民版)」(出埃及記二十:16)會án-ne發生「定無辜ê罪」,就是有捏造罪狀ê情形發生。列王記上第廿一章記載拿伯ê葡萄園事件,亞哈王kah bó͘耶洗碧就是用捏造ê罪名殺害拿伯,然後kā侵佔伊ê葡萄園去蓋王宮。仝款ê,耶穌mā是hō͘猶太宗教領袖用假證陷害而遭釘死tī十字架上(參考馬太福音廿七:59—61)。

第7到8節,chia作者kā重點轉移到教會共同生活ê層面。作者第一件提出ê就是「ài忍耐,等到主koh來」,而且強調「主koh來ê日子快到à」、「主teh要來à」。「忍耐」,chia ê希臘文是「makrothumesste」,這是tùi「寬容」(makpothumos)chit-ê字演變來ê。作者提醒信徒知影世界末日teh beh來到。Tio̍h學習作穡人,in lóng會真有耐心地等待上帝tùi天頂降落春霖秋雨。作者án-ne舉例說明,主要teh勸勉當時ê信徒,m̄免急躁,tio̍h kah作穡人仝款耐心等待上帝ê美好旨意。作者認為每件事lóng是有上帝ê時間表。上帝一定會審判,只要時刻一到,審判就跟tòe來臨。

第9節,chia講上帝「審判」ê時間就「teh要來à」,就tī「門口」。因為án-ne,作者提醒信徒「m̄-thang互相埋怨」,因為上帝真清楚甚麼人做甚麼tāi-chì。

第10節,chit節提起「奉主名講話ê眾先知」,所謂先知,是teh指上帝ê代言人。上帝beh講甚麼,伊就一定tio̍h講上帝beh伊講ê話(參考列王記上廿二:14)。M̄-koh上帝ê話有ê時並m̄是人人愛聽,mā因為án-ne,忠實tī上帝ê先知,往往會受tio̍h迫害(參考列王記上十九:10)。M̄-koh作者講beh學習忠實tī上帝眾先知ê「受苦kah忍耐ê模樣」,即使面臨性命ê威脅,mā無妥當協。

第11節,「忍耐到底」ê人是「實在有福氣」。作者提出「約伯」作例,伊是大家非常耳熟ê人物,Tī聖經中描述伊tú-tio̍h災難了後生活陷入極大ê痛苦中。M̄-koh伊一直對上帝真有信心、忠實,雖然有真chē怨言,m̄-koh上帝iáu是顯示出「憐憫kah慈愛」,親自kah伊對話,並啟示伊明白上帝ê旨意。因為án-ne約伯後來真感慨地講:「我早前耳孔聽tio̍h 祢,taⁿ 我ê 目睭看tio̍h 祢;(全民版)」(約伯記四十二:5)

第12節,chit節作者引用耶穌基督ê教導(參考馬太福音五:33—37)。會有chit種問題是tī教會內可能有人因為聽tio̍h真chē不實ê傳言,hō͘受tio̍h不實傳言傷害ê人m̄知應該án怎辯解,因為án-ne,往往一定tio̍h chiù-chōa來表明清白。摩西kā以色列人講thang chiù-chōa,m̄-koh只有ē-tàng奉上帝ê名chiù-chōa(參考申命記十:20),因為上帝鑒察人ê心內,因為án-ne,隨便chiù-chōa就等於是teh藐視上帝ê神聖仝款ê嚴重。雅各書作者koh一pái強調耶穌基督所講ê chit句話,原因就是beh hō͘基督徒用實際ê行動來取代講話。

第13節,chit節是相對應ê句型。「痛苦」kah「喜樂」相對照;痛苦ê時,siōng好就是用「祈禱」kā心中ê痛陳述hō͘上帝聽(參考羅馬書八:26—27)。

第14到15節,chia提起「害病」,kah第13節提起ê痛苦有關。為破病ê人祈禱「抹油」,這油是一種醫藥用ê油膏,tùi橄欖油提煉出來ê,有醫病ê功效。Chia提起beh請教會ê「長老」來祈禱,chia ê「長老」就ná親像今á日教會ê牧師、傳道、長老仝款。作者講祈禱若是「出tī信心,就ē-tàng醫好病人」,而且講「病人所犯ê罪會得tio̍h赦免」,這是因為kah當時對破病ê看法有關,有可能幾個原因:

一是病人tī病床頂發見家己ê病,確實kah犯罪有關。因為án-ne,體驗tio̍h破病乃是上帝對家己犯罪ê懲罰。因為án-ne,透過祈禱認罪,懇求上帝ê赦免。

二是當人破病ê時chūn,chiah有機會安靜落來省思家己kah上帝ê關係。藉這,人chiah會想tio̍h家己ê軟弱、有限,甚至chit時chiah會發見性命中siōng重要ê,就是認bat上帝,mā知影家己確實需要上帝,chit種反省之下,會幫助人謙卑落來。

第16節,作者勸勉大家「tio̍h彼此互相認罪,彼此代禱」,chiah-ê lóng是tī教會共同團契生活裡非常重要ê功課。作者講「義人ê祈禱有真大ê功效」,所講ê「義人」,是teh指kah上帝關係和好ê人。Chit種人就是會遵照上帝ê旨意做tāi-chì ê人。因為án-ne,做一個人beh替別人ê病祈求上帝醫ê時,一定tio̍h先明白家己是m̄是有保持kah上帝和好ê關係,chit點認bat真重要。Á chit種和好ê關係之第一件事,就是對上帝有絕對ê信心。

第17到18節,作者用先知以利亞為例,這是記載在列王紀上第十七到十九章ê故事。作者認為先知以利亞kah咱lóng仝款是一個普通ê人,並無甚麼特別能力,只因為伊kah上帝有非常好ê關係,因為án-ne,伊祈求上帝m̄-thang落雨,上帝就聽伊ê祈禱。當伊祈求上帝開始落雨ê時,上帝mā聽伊ê祈禱。作者用先知以利亞為例,siōng重要就是tī說明只要用真實ê心向上帝祈禱,上帝一定會垂聽,而真心敬拜上帝ê人,mā必定會tī生活上見證家己所信ê上帝。

第19到20節,作者tī chia並無指出hiah-ê「失迷而離開真理ê人」,是為何離開á是in離開ê情形án怎?有可能是因為tú-tio̍h「迫害」了後,koh tńg來到猶太教去,á是有ê人kui氣就無koh參加任何宗教信仰活動。Chia講chhōe tńg來失迷ê信徒,是教會存在ê責任之一,mā是信徒應該有ê責任。因為這是「搶救」靈魂ê工作,thang hō͘人ê「罪得tio̍h寬赦」。

重新查詢 專卷研經 雅各書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net