雅各書 4章1節 到 4章17節   背景資料  上一筆  下一筆
讀雅各書ē-tàng清楚ê看tio̍h作者提起真chē生活層面上非常實際ê問題。Tī雅各書作者ê看法中,若是一個人講伊信上帝,m̄-koh卻無tī每工ê生活中kā伊ê信仰見證出來,chit種信仰並無實在,反tńg是hō͘人感覺只不過是嘴巴講講而已。伊tī chit本書信中,先tùi強調為甚麼beh kā聽tio̍h ê真理tī實際生活中用行動鋪陳出來,續落來就講tio̍h一個人siōng容易tī信仰上失去見證ê,就是講話無算數。然後伊koh提起做一個人beh見證上帝ê救恩ê時,一定tio̍h會記得tùi誠實ê心開始。Tī伊ê看法裡,做一個人心中懷有詭詐ê念頭ê時,無論伊jōa-ni̍h-á會講話,á是kā家己裝飾得真敬虔,lóng是虛假ê,因為上帝看人ê心內。因為án-ne,做一個人beh見證福音ê信息ê時,就tio̍h tùi有真實ê心開始。有真實ê心,chiah會結出美好ê信仰果子來。

	Tī雅各書第四章,作者特別提醒兩件事,一是人ê慾望問題,二是謙卑ê心chiah是真正有信心ê表現。

第1到3節,kāchit三節經文用來對照第二章14到17節,就會koh khah明白作者為甚麼tī chia一開始就提起衝突冤家ê事。

「Lín中間ê衝突冤家」,chit句話已經講出早期教會內部ê問題,信徒之間出現嚴重ê紛爭kah bē爽快。Tī作者ê看法裡,有衝突爭戰,是因為人ê「慾望」。Chia所用ê chit-ê「慾望」一詞,是teh指放縱家己,意思是teh指一個人只想tio̍h家己ê需要,不管別人ê困難á是需要。這mā就是tī第三章16節所提起ê:「凡是有嫉妒kah自私ê所在,就有紛亂kah各種邪惡ê行為。」這慾望所表現出來ê具體行動就是「貪婪」,是teh指對物質生活方面過份倚賴,chit種人ê祈禱是無用ê,因為上帝賞賜hō͘人ê已經夠額、不缺乏(參考路加福音十二:29—31)。使徒保羅講「貪婪」等於拜偶像(參考以弗所書五:5,歌羅西書三:5)。Chit種人祈求當然bē得tio̍h真神上帝ê應允。

第4節,「不忠m̄信」,意思原本是teh指一個婦女到處kah別ê cha-po͘人苟合。聖經ê作者不時譬喻上帝kah祂ê子民之間ê關係,ná親像丈夫kah bó͘仝款親密(參考以賽亞書五十四:5,耶利米書三:20)。因為án-ne,「不忠m̄信」是teh指棄sak上帝kah這「世界作朋友」,chia所講ê「世界」,指ê是財富、金錢ê意思。Án-ne意思真清楚,teh說明一個只關心金錢,kā錢財當做神明一般ê供奉ê人,chit種人等於拜偶像仝款,就是「對敵上帝」,是「上帝ê敵人」。

第5節,chit節講是引用自聖經,m̄-koh咱Tī聖經中確實chhōe bē-tio̍h「上帝安置tī咱內面ê靈有強烈ê慾望」chit句話。Chit句「安置tī咱內面ê靈」,指ê乃是上帝創造人了後,對tio̍h人吹入祂性命ê氣息,hō͘人成做有性命ê人。M̄-koh上帝án-ne做,是希望人ē-tàng忠實地仰賴祂,遵行祂ê教示。Ē-sái講是人卻棄sak了上帝ê教示,hō͘上帝艱苦心。Chit種艱苦心就是chia所講ê「嫉妒」ê意思。因為án-ne,上帝無希望受造ê人去拜別ê神明,á是用別ê神明取代祂。Chia所講「強烈ê慾望」,是teh指上帝希望每一個人lóng有純潔ê心靈,因為祂創造人類ê時,就是賜hō͘人類一粒純潔ê心。

第6節,tú好kah第5節成相對ê意義;第5節講上帝是一個嫉妒ê上帝,因為án-ne,祂安置tī人心內深處ê是一個嫉妒ê靈,為tio̍h beh hō͘人對祂有絕對忠實ê態度。Á第6節就是說明做一個人對上帝絕對忠實ê時,chit種人一定會謙卑為懷,而上帝會加倍加添恩典tī chit種謙卑ê人身上。作者teh強調一個基本信念:做一個人jú謙卑,伊所領受ê恩典就會jú豐富。只有對上帝無夠忠實ê人,chiah會想tio̍h beh koh再tùi其它ê神明身上得tio̍h koh khah chē ê賞賜,m̄-koh hiah-ê假ê神明並bē-tàng賞賜hō͘人甚麼,kan-taⁿ會帶領人行向滅亡而已。

第7節,chit節經文繼續teh說明真正teh敬拜上帝,尊崇上帝為性命之主ê人,就應該對上帝beh絕對忠實。Chit種人會知影「tio̍h順服上帝」,會「抗拒魔鬼」ê誘惑,án-ne,魔鬼就chhōe bē-tio̍h機會誘惑人犯罪。

第8節,chia講beh「潔淨lín ê手」,chit句話是teh指猶太人teh獻祭chìn前,祭司一定tio̍h先洗手,ē-tàng kā teh-beh獻祭hō͘上帝ê祭品帶到祭壇頂。洗手表示潔淨ê規定tī摩西律法中規定得真清楚(參考出埃及記三十:19—21,利未記十六:4)。M̄-koh tio̍h注意ê是,上帝並無重視chiah-ê看會tio̍h ê禮儀,祂看人ê心內。人無法度kan-taⁿ用洗手來表明潔淨,卻是一定tio̍h有真誠ê心內chiah行。

第9節,作者提起tio̍h用「悲傷、哀慟、啼哭」ê方式敬拜上帝。雅各書作者認為一個人若是真正遇tio̍h了上帝ê救恩ê時,伊第一個反應就是感受家己是一個罪過真深ê人,甚至會為家己án-ne大ê罪過而感覺悲傷,哀慟、啼哭。

「悲傷」,這是teh指一個人發見家己是一個有罪ê人ê時chūn,就會為家己ê罪而感覺悲傷。

「哀慟」,這通常lóng是因為有親人往生ê時,心中真oh過而出現ê情緒。用tī chia,是teh指一個人會因家己犯下嚴重ê罪,真誠懺悔ê時ê真誠態度。耶穌基督講chit種人,會得tio̍h上帝ê安慰(參考馬太福音五:4)。

「啼哭」,這是帶有「同情」ê意思。當看tio̍h有人遇tio̍h苦難ê時,出tī心內ê悲憫,對苦難者發出同情ê心。

第10節,chit節mā是teh回應第6節所講ê「上帝賜恩典hō͘謙卑ê人」。因為án-ne,只要會tī「主面前謙卑」,chit種人必定會得tio̍h上主ê「提升」。

第11節,chia講「m̄-thang互相批評」,chit-ê「批評」ê字,希臘文是「katalalete」,是teh指故意在別人ê背後講不實在ê話。Án-ne就包括兩個層面ê意思,其一是teh指講話不誠實,二是故意陷害人。因為這是違背十誡中ê第九誡「bē-tàng做假證陷害人」(參考出埃及記二十:16)。Chit種行為是上帝所無歡喜、討厭ê(參考詩篇一○一:5)。

第12節,作者tī chia真清楚提起一個信仰上基本ê觀念:性命ê主權tī上帝。任何人都無權力主宰別人ê性命。因為性命tùi上帝來,無人有資格對別人ê性命造成傷害。雅各書ê作者認為故意用無正確ê話傷害別人,這kah對敵上帝是仝款ê嚴重。

第13到16節,chit段經文讀起來真有「智慧文學」ê韻味。像第14節chit種對性命ê觀點,tī每一個民族中是不時會聽tio̍h ê俗語。人thang為未來提出一個規劃,m̄-koh無人ē-tàng把握講一定會達tio̍h願望,因為決定未來ê主權是tī上帝,m̄是tī人ê手中。

第14節講人ê性命「不過像一層霧,出現一下á就phah m̄見去」,tī約伯記中mā有類似chit種句話(參考約伯記七:6—7、十二:10),詩篇chit種句話mā bē少(詩篇三十九:5—6、六十二:9、九十:4—6、一四四:3—4)。

第17節,tio̍h注意「善」chit-ê字,是表示「上帝ê旨意」。換句話講,做一個人知影應該遵行上帝ê旨意去做,卻無願意án-ne遵行ê時,he就是故意犯罪。先知彌迦特別提醒以色列人,無論用甚麼方式獻祭,á是獻祭jōa-chē,lóng bē是上帝所重視ê,上帝歡喜祂ê子民遵行祂ê旨意(參考彌迦書六:6—8)。

重新查詢 專卷研經 雅各書系列
錯誤回報,請聯繫