以西結書 16章44節 到 16章58節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit段經文用姊妹來形容北國以色列kah南國猶大,ná親像雙生á一般,兩pêng犯罪ê情形lóng雷同,意指北國以色列犯罪致使滅亡,南國猶大並無tùi兄弟之邦ê北國滅亡學tio̍h悔改ê功課,卻是有樣學樣,因為án-ne,面臨ê結果就是滅亡。

第44節,「有其母一定有其女」,chit句話kah台灣民間俗語所講ê「有其父一定有其子」是仝款ê意思。意思是子女ê行為是先tùi父母學來ê。Chia ê「老母」,就是第3節所提起ê「老母是赫人」,意思是teh指迦南人。

第45節,chit節講耶路撒冷人民kah in ê「老母」之行為「仝款」,意思是teh指kah赫人仝款,lóng是屬tī迦南人hit種淫亂家族ê傳統。

「憎恨家己ê丈夫kah kiáⁿ」,正常ê婦女會喜愛家己ê丈夫kah kiáⁿ,m̄-koh耶路撒冷人民淫亂ê嚴重性,ná親像第32節講過ê,無歡喜家己ê丈夫反tńg喜愛kah別人私通。

「你mā像你姊妹」,這是teh指南國猶大ná親像已經被亞述帝國消滅ê北國以色列仝款,lóng是墮落、腐敗ê。

第46到47節,「你ê阿姊是撒馬利亞」,這真清楚指北國以色列,撒馬利亞是伊ê首都。Chia所講ê「阿姊」,意思是大國。

「你ê小妹是所多瑪」,chia用所多瑪,表示he是個充滿淫亂ê城市。Á chit-ê城市卻是設tī猶大ê首都耶路撒冷「南邊」。所謂「小妹」,意思是小國。Chia用「所多瑪」,重點並無單是在tī所多瑪城有淫亂ê行為,koh khah是指hit-ê城物質生活富裕了後,所帶來ê傲慢,甚至對貧困者無憐憫之心,只知影貪婪,m̄知ài tī富有ê時chūn,疼惜貧困ê人(參考第49節),反卻是欺負in,這是上帝siōng討厭ê行為。Chia指猶大ê人民比起北國以色列人民kah所多瑪人並無有jōa好,顛倒ê,是「koh khah邪惡」。

第48到50節,chit節tio̍h對照第47節來看;tī第47節提起講猶大比所多瑪kah撒馬利亞ê惡行koh khah嚴重,而tī chit第48節koh khah清楚講「所多瑪kah伊周圍ê村鎮」並無像猶大犯hit種重ê罪惡。

Chia所謂「不照顧hiah-ê困苦sàn-chhiah ê人」,chit句話mā表示社會會失去公義ê準則,會去欺負貧困ê人(參考阿摩司書二:6),chit種惡質行為上帝絕對bē原諒。Á「驕傲」,chit-ê詞所代表ê意義是:心中無上帝,á是根本無kā上帝khǹg tī眼內。Á上帝所「憎恨」ê事,就是去拜偶像。

值得注意ê,是第48到50節chit段經文lóng是以所多瑪城為例,說明猶大比所多瑪城棄sak上帝ê道koh khah遠,這是非常嚴重ê一件事。因為所多瑪城án-ne敗壞,結果上帝kā伊毀滅à。現在猶大比所多瑪koh khah惡質,ná結果án怎,用腳頭u想mā知。

第51到52節,前一段(第48到50節)是提起所多瑪城hō͘上帝摧毀ê事,而chit段第51到52節則提起撒馬利亞城被毀滅ê事。

撒馬利亞城是北國以色列ê首都,tī主前721年被亞述帝國所滅,以色列人民受掠,並販賣到各地去做奴隸。如果撒馬利亞「所犯ê罪惡iáu不及」猶大「所犯ê一半」,這表示猶大ê罪惡koh khah重大,mā teh表示:將來hō͘上帝懲罰ê嚴重性,必定會超過北國以色列人民所承受ê。

第53節,chit節經文真重要,表面上看起來kah-ná是上帝應允所多瑪kah撒馬利亞這兩座遇tio̍h摧毀ê城市,有一工會恢復昔日光彩。M̄-koh事實並m̄是án-ne,chit節經文應該是一句諷刺ê話語,意思是:當上帝beh會恢復已經被毀滅ê所多瑪kah撒馬利亞這兩座城ê時,就會恢復南國猶大ê耶路撒冷城。換句話講,耶路撒冷城beh koh再恢復,mā tio̍h等待所多瑪kah撒馬利亞這兩城恢復了後,á是到時chiah同齊恢復。這已經是kā耶路撒冷貶低到比所多瑪kah撒馬利亞iáu不如了,對過去自譽為上帝ê kiáⁿ ê以色列人民來講,其實是充滿諷刺、侮辱到極點ê話語。

Koh講,所多瑪城已經成做廢墟,完全hō͘上帝所摧毀。若是beh等所多瑪城tī恢復昔日光彩ê時,he就是teh kā南國猶大ê以色列人民講,m̄-thang koh再期待了仝款,根本是完全無指望ê意思。

第54節,「你tio̍h知見笑」,chit句話mā是警語,kā猶大人民講一定tio̍h注意,災難ê日子真緊to̍h會來臨。當in tú-tio̍h比北國以色列koh khah慘重ê災難ê時,in chiah會發現過去in嘲(sau)笑北國以色列,in ê遭遇會比家己現在所tú-tio̍h ê災難會加「真chē」。

第55節,chit節kah第53節是仝款ê意思,其實就是teh警告南國猶大人民,in想beh恢復、復興起來ê機率非常渺茫。

第56到58節,chia指出猶大人民ê種種惡質行為iáu未被「揭露」出來chìn前,in m̄-nā驕傲,而且iáu嘲(sau)笑所多瑪人,其實in比所多瑪人iáu koh khah pháiⁿ。Taⁿ上帝嚴厲懲罰ê結果,是換來仇敵「以東人」、「非利士人」,以及周圍「恨」猶大人民ê一kóa附近小部落、族群等,lóng會嘲(sau)笑in遭遇chit種慘狀,而這是過去從來m̄-bat發生ê事,理由只有一點:in棄sak上帝,去拜偶像神明,認chiah-ê神明為in ê神,會拯救in,m̄-koh結果卻是因為án-ne而「受盡折磨」,因為虛假ê神並無會救in。

重新查詢 專卷研經 以西結書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net