02918 02920舊約新約 Strong's number
02919 orig  出現經文 同源字 相關查詢
說明:CBOL原文字典以並列的英文字典內容為根據,但是參考了希伯來文
與希臘文字典作過修正補充刪減。因此內容與英文字典不同,敬請留意。
2919 krino {kree'-no}

可能是一個基本字; TDNT - 3:921,469; 動詞

AV - judge 88, determine 7, condemn 5, go to law 2, call in question 2,
   esteem 2, misc 8; 114

1) 選擇, 寧取
2) 評斷, 表達意見, 批評, 挑剔, 譴責
3) 深思, 考慮, 審視
4) 決定, 提議, 企圖
5) (法院)宣判, 裁決, 交付判罪
02919 κρίνω 動詞
未κρινῶ;1不定式ἔκρινα;完κέκρικα;過完3單κεκρίκει。被動;不完ἐκρινόμην ;完κέκριμαι;1不定式ἐκρίθην;1未κριθήσομαι。
一、「分開區分」,引申為「揀選寧可要」。 ὃς μὲν γὰρ κρίνει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν 固然有人這日強於那日,※ 羅14:5 上。句子的另一半是ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν, κρ.可能含有承認贊成的意味;有人認為日日都是一樣,5下。

二、「審判認為考慮」。帶雙重直接受格(受詞和述詞): οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς斷定自己不配, 徒13:46 。被動:τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ ὑμῖν;你們為什麼看作不可信的呢? 徒26:8 。後接直接受格帶不定詞-κεκρίκατέ με πιστὴν … εἶναι若以為我是真信主, 徒16:15 。後接不定詞-κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς κτλ.據我的意見,不可難為那歸服神的外邦人, 徒15:19 。後接τοῦτο ὅτι, 林後5:14 。後接直接問句-ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε你們自己審察林前11:13 。後接間接問句-εἰ δίκαιόν ἐστιν, ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τοῦ θεοῦ, κρίνατε聽從你們不聽從神,合不合理,你們自己酌量吧! 徒4:19 。κρίνατε ὑμεῖς ὅ φημι你們要審察我的話, 林前10:15 。ὀρθῶς ἔκρινας你的不錯, 路7:43

三、「決定計劃打算」。後接不定詞: 徒3:13 20:16 25:25 林前2:2 5:3 多3:12 。帶τοῦ和不定詞:ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς既然定規了,叫我們坐船往, 徒27:1 。帶直接受格和不定詞, 徒21:25 。τοῦτο κέκρικεν…,τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον 決定留下女兒不出嫁(貞潔且不玷污), 林前7:37 。 τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα 寧可定意不放下絆腳跌人之物, 羅14:13 下。ἔκρινα ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ … ἐλθεῖν我自己已定了主意去, 林後2:1 。τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων使徒所定的條規, 徒16:4

四、作為法律上的術語:「審判判決在法庭前猛拉定罪」,交予法庭處罰。
A. 用於人間的法庭:
1. 主動和被動,獨立用法, 徒13:27 。κρ. τινά: κατὰ τὸν νόμον按律法, 約18:31 徒23:3 24:6 公認經文。指使徒和教會的權柄去審判信徒, 林前5:12 上,下。 μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον;難道我們的律法還定他的嗎? 約7:51 。ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε 我要憑你的口,你的路19:22 。被動, 徒25:10 。κρίνεσθαι ἐπί τινι因某事而被定罪徒26:6 。περί τινος, 徒23:6 25:20 ;附ἐπί帶法院判決的所有格,在某人面前, 徒24:21 25:9 。τί δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον;你們又為何不審量,什麼是合理的呢? 路12:57 ,這牽涉到法律學的範圍( 路12:58 節),意思是:為什麼你們自己不能決定什麼是對的呢?

2. 關身和被動:(爭論,爭吵,辯論)控告τινί某人( 伯9:3 13:19太5:40 。或μετά τινος( 傳6:10林前6:6 。ἐπί τινος某人面前(為審判者) 林前6:1

B. 用於神的判決:
1. 由神或基督來執行:獨立用法-從事審判約5:30 8:16,50 ;參 約8:26 啟6:10 。被動-被論斷太7:1 下, 太7:2 下; 路6:37 下; 啟11:18 。後接直接受格, 約5:22 8:15 下。τοὺς ἔξω外人, 林前5:13 。ζῶντας καὶ νεκρούς審判活人死人, 提後4:1 彼前4:5 。 τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων人的隱密事, 羅2:16 。τὴν οἰκουμένην天下, 徒17:31 。κρ. κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον按各人行為審判彼前1:17 ;參 啟20:13 。ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν死了的人,都憑這些案卷所記載的,照他們所行的受審判啟20:12 ;δικαίως κρ.按公義審判彼前2:23 ;或ἐν δικαιοσύνῃ 啟19:11 。διὰ νόμου κρίνεσθαι 按律法受審判雅2:12 。通常顯明礙是強調神審判的判決,「定罪」,或「處罰」:定罪刑罰(反於σῴζειν) 約3:17 ;參 約3:18 上,下; 約12:47 上,下, 約12:48 上;參48下; 徒7:7創15:14 )。διὰ νόμου κρ.按律法受審判羅2:12羅3:6,7 林前11:31,32 (此處是指神對罪人暫時的處罰); 帖後2:12 來10:30 (κρινεῖ κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ主將要審判,即處罰他的百姓,引申自 申32:36詩135:14 ,在那裡提到神的審判,結果是無辜的人獲得辯護〔是兩處舊約經文主要的思想〕,以及罪人受到懲罰〔是希伯來書主要的思想〕); 來13:4 雅5:9 彼前4:6 啟18:8 19:2 。用於魔鬼- ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται世界的王受了審判約16:11 。ταῦτα ἔκρινας 你這樣判斷啟16:5 。有關κρίνειν τὸ κρίμα 啟18:20 ,參κρίμα-SG2917五A.。

2. 由人所執行,但他有神所賦予審判的任務:十二個使徒審判十二個支派, 太19:28 路22:30 (但在此κρ.可能有更廣的意義,統治;參 王下15:5 詩2:10 )κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία…σέ 那本來未受割禮的豈不是要審判你, 羅2:27 。οἱ ἅγιοι聖徒要審判世界, 林前6:2 上,下,亦要審判天使, 林前6:3 (參 但7:22 )。

五、指人們習慣地對其友人之生活和行動的判斷(因而想去影響別人)。
A. 「判斷論斷表達」對某事的意見太7:1 上, 太7:2 上; 路6:37 上。κρ. κατ᾽ ὄψιν按外貌斷定約7:24 。κατὰ τὴν σάρκα以外貌, 約8:15 。τὴν δικαίαν κρίσιν κρ.要按公平斷定是非, 約7:24 下(此用語參 申16:18 )。見 彼前4:6

B. 特別指不好的意味:「對人不公平地論斷批評挑剔責難」。 羅2:1 上,中,下, 羅2:3 14:3,4,10,13 上(一語雙關,帶κρίνειν,在同一節中使用兩種不同的意義,見三,13節下); 西2:16 雅4:11,12 。μὴ τι κρίνετε什麼都不要論斷林前4:5 。ἱνατί γὰρ ἡ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως;我這自由為什麼被別人的良心論斷呢? 林前10:29 。μακάριος ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν能不自責就有福了, 羅14:22 。或指人對神的論斷-ὅπως ἂν νικήσεις ἐν τῷ κρίνεσθαί σε你…被人議論的時候,可以得勝, 羅3:4詩51:4 )。*
2919 krino {kree'-no}

perhaps a primitive word; TDNT - 3:921,469; v

AV - judge 88, determine 7, condemn 5, go to law 2, call in question 2,
   esteem 2, misc 8; 114

1) to separate, put asunder, to pick out, select, choose
2) to approve, esteem, to prefer
3) to be of opinion, deem, think, to be of opinion
4) to determine, resolve, decree
5) to judge
  5a) to pronounce an opinion concerning right and wrong
    5a1) to be judged, i.e. summoned to trial that one's case may be
      examined and judgment passed upon it
  5b) to pronounce judgment, to subject to censure
    5b1) of those who act the part of judges or arbiters in matters
      of common life, or pass judgment on the deeds and words of
      others
6) to rule, govern
  6a) to preside over with the power of giving judicial decisions,
    because it was the prerogative of kings and rulers to pass
    judgment
7) to contend together, of warriors and combatants
  7a) to dispute
  7b) in a forensic sense
    7b1) to go to law, have suit at law
重新查詢