01509 01511舊約新約 Strong's number
01510 orig  出現經文 同源字 相關查詢
說明:CBOL原文字典以並列的英文字典內容為根據,但是參考了希伯來文
與希臘文字典作過修正補充刪減。因此內容與英文字典不同,敬請留意。
1510 eimi {i-mee'}

第一人稱單數現在直說; TDNT - 2:398,206; 動詞

欽定本 - I am + 1473 74, am 55, it is I + 1473 6, be 2, I was + 1473 1,
     have been 1, not tr 7; 146

1) 是; 在, 存在,  發生, 生活, 住, 留在, 有,
01510 εἰμί 動詞
令ἴσθι, ἔστω或口語之ἤτω( 詩104:31 ); 林前16:22 雅5:12 ;3複ἔστωσαν, 路12:35 提前3:12 。不定εἴναι。不完成一人稱只作關身ἤμην;ἦν僅見於 徒20:18 異版,二人稱ἦσθα, 太26:69 可14:67 或ἦς, 太25:21,23 等,三人稱ἦν,1複ἦμεν。除此之外的關身形式有ἤμην( 伯29:16 ),見上,複數為ἤμεθα, 太23:30 徒27:37 弗2:3 。未ἔσομαι。
甲、作述語:「」。
一、「存有存在」。用於神:ἔστιν ὁ θεός,神(神存有,存在) 來11:6 ;參 林前8:5 。 ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν昔在今在者, 啟11:17 16:5 。 ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος昔在今在以後永在者,此處ἦν作為分詞, 啟1:4 4:8 (參 出3:14 )。ἐγώ εἰμι我啟1:8 (參ἐγώ-SG1473)。在此意指基督:ὁ ὢν,… θεός那在…的神, 羅9:5 。指道λόγος:ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λ.太初道, 約1:1 。指基督-πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι, ἐγὼ εἰμί還沒有亞伯拉罕就有了我, 約8:58 。指世界: πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι未世界以先, 約17:5 。指啟示錄的獸: ἦν καὶ οὐκ ἔστιν先前如今沒啟17:8 。τὰ ὄντα實際存在的,與τὰ μὴ ὄντα相反, 羅4:17 ;參 林前1:28 。常用於比喻及故事之引言:以前有。ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος 一個財主, 路16:1,19 。ἦν ἄνθρωπος ἐκ τ. Φαρισαίων一個法利賽人, 約3:1 。ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ 就如許多的神, 林前8:5 。διαιρέσεις χαρισμάτων εἰσίν恩賜有分別, 林前12:4 以下; 約一5:16 等。否定-οὐκ ἔστι沒詩53:3 );δίκαιος沒義人, 羅3:10傳7:20 )。ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν 沒死人復活的事, 林前15:12 ;參 太22:23 徒23:8 。εἰσὶν οἵ,或οἵτινες人…, 太16:28 19:12 可9:1 路9:27 約6:64 徒11:20 。否定-οὐδείς ἐστιν ὅς 沒人… 可9:39 10:29 路1:61 18:30 。用於問句:τίς ἐστιν ὅς誰呢? 太12:11

二、表示時間的存在:「生存存活」。 εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν若我們在我們祖宗的時候, 太23:30 ,ὅτι οὐκ εἰσίν因為他們都不了, 太2:18耶31:15 )。

三、表示逗留的時間,「停留」。ἴσθι ἐκεῖ 住在那裡, 太2:13 ,參 太2:15 。ἐπ᾽ ἐρήμοις τόποις在外邊曠野地方, 可1:45 ,ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν 他正在海邊上, 可5:21

四、指現象,事件情況等之「產生發生」。ἔσται θόρυβος τοῦ λαοῦ百姓亂, 可14:2 ,γογγυσμὸς ἦν紛紛議論, 約7:12 。σχίσμα起了分爭, 約9:16 林前1:10 12:25 。ἔριδες…εἰσίν分爭, 約1:11 。δεῖ αἱρέσεις εἶναι不免分門結黨的事, 林前11:19 。θάνατος, πένθος, κραυγή, πόνος ἔσται 死亡悲哀,哭號,疼痛, 啟21:4 。ἔσονται λιμοὶ καὶ σεισμοί 必饑荒,地震, 太24:7 。因此τὸ ἐσόμενον指光景(將發生的事), 路22:49 。πότε ταῦτα ἔσται;甚麼時候這些事? 太24:3 。πῶς ἔσται τοῦτο;怎麼有這事呢? 路1:34 。希伯來用法:καὶ ἔσται 帶另一動詞之未來時態-要將徒2:17珥3:1 ); 徒3:23 羅9:26何2:1 )。帶間接受格ἐστί τινι臨到某人身上, 太16:22 可11:24 路2:10

五、帶有時間之標示等:ἦν ὥρα ἔκτη第六小時(依猶太算法即正午十二點) 路23:44 約4:6 19:14可15:25 約1:39 。ἦν ἑσπέρα ἤδη已晚上, 徒4:3 。πρωΐ凌晨, 約18:28 。ἦν παρασκευή 豫備日, 可15:42 。ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων到了猶太人的一個節期, 約5:1 。σάββατόν ἐστιν 安息日,10節等。短的子句-χειμὼν ἦν冬天, 約10:22 ;夜間, 約13:30 ;天冷, 約18:18 ;燥熱, 路12:55

六、「」。πολλοῦ ὄχλου ὄντος有許多人, 可8:1 。ὄντων τῶν προσφερόντων 已經(照律法)獻禮物的, 來8:4 。οὔπω ἦν πνεῦμα 還沒(賜下)聖靈, 約7:39 。ἀκούσας ὄντα σιτία當他聽見(埃及)糧, 徒7:12

七、ἔστιν帶不定詞:「有可能」。否定:οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν現在不一一細說, 來9:5 。οὐκ ἔστιν φαγεῖν不得喫, 林前11:20

乙、作為動詞之連繫,連接主詞和述詞:
一、一般用法:πραΰς εἰμι我柔和, 太11:29 。ἐγώ εἰμι Γαβριήλ我加百列, 路1:19 。σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ你神的兒子, 可3:11 約1:49 及多處。由上下文可顯示述詞:καὶ ἐσμέν並且我們(神的兒女), 約一3:1

二、描述主詞和述詞名詞之間的特別關係:ἡμεῖς ναὸς θεοῦ ἐσμεν ζῶντος我們永生神的殿, 林後6:16 。 ἡ ἐπιστολὴ ὑμεῖς ἐστε你們就是我們的(薦)信, 林後3:2 。σφραγίς μου τῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε 你們正是我作使徒的印證, 林前9:2 及多處。

三、說明用:εἰμί在此也是作為連繫詞,通常譯為「就是」。τοῦτ᾽ ἔστιν就是就是說, 太27:46 可7:2 徒1:19 19:4 羅7:18 9:8 10:6,8 門1:12 來7:5 等;表(翻出來就是)之意義, 太27:46 徒1:19 。帶關係代名詞也是如此:ὅ ἐστιν 可3:17 7:11,34 來7:2 。用在質問,認知,知及不知之動詞之後- μάθετε τί ἐστιν去揣摩這句話的意思, 太9:13 。εἰ ἐγνώκειτε τί ἐστιν你們若明白它什麼意思, 太12:7 ;參 可1:27 9:10 路20:17 約16:17,18 弗4:9 。帶間接問句τί ἂν εἴη ταῦτα這什麼事, 路15:26 ;或τί εἴη τοῦτο 路18:36 。τίνα θέλει ταῦτα εἶναι這事甚麼意思? 徒17:20 及類似之處。特別用以解釋比喻: ὁ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος 田地就是世界, 太13:38 ;參 太13:19,22 可4:15,16,18,20 路8:11 以下(參 創41:26,27 結37:11 )。τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου這就是我的身體, 太26:26 可14:22 路22:19

四、常見簡單時態的形式,改由εἶναι及分詞的迂迴說法結構代之(七十士中常見):
A. 用完成分詞表達完成,過去完成和未來完成主動及被動: ἦσαν ἐληλυθότες 他們從…來的, 路5:17 。ἦν αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωμένη他們心裡還愚頑, 可6:52 。ἠλπικότες ἐσμέν我們已指望, 林前15:19 。ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν 時候減少了, 林前7:29 。ἦν ἑστὼς 他站著, 路5:1

B. 帶現在分詞:
1. 表示現在:ἐστὶν προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα補缺乏, 林後9:12

2. 不完成或不定式:ἦν καθεύδων他睡覺, 可4:38 。ἦσαν ἀναβαίνοντες… ἦν προάγων他們上…他在前頭走, 可10:32 ;參 路1:22 5:17 11:14 等。

3. 未來時態:ἔσῃ σιωπῶν 你啞吧, 路1:20 ;參 路5:10 太24:9 可13:13 路21:17,24 等。

4. ἦν τὸ φῶς …ἐρχόμενον εἰς τ. κόσμον那光來到世間, 約1:9 是無時間限制的教義說法。

C. 帶不定式分詞,作為過去完成式:ἦν βληθείς 已被下在(監裡), 路23:19 約18:30 異版。

D. 特別注意非人稱用法:δέον ἐστίν必須的, 徒19:36彼前1:6 公認經文;πρέπον ἐστίν理當…, 太3:15 林前11:13

E. 在許多經節中,帶分詞是用以強調一動作或狀況之持續性:ἦν διδάσκων他(經常)教訓, 可1:22 路4:31 19:47 。ἦν θέλων他期望已久, 路23:8 。ἦσαν νηστεύοντες他們(持續)禁食, 可2:18 。ἦσαν συλλαλοῦντες 他們彼此談話(一段時間), 可9:4 。ἦν προσδεχόμενος他(一直)等候(神國), 可15:43 。 ἦν συγκύπτουσα她(一直)腰彎, 路13:11

F. 強調在分詞中之形容詞觀念,以代替在限定動詞中所表達之動作概念:ζῶν εἰμι 我存活的, 啟1:18 。ἦν ὑποτασσόμενος 他順從, 路2:51 。 ἦν ἔχων κτήματα πολλά他極富有, 太19:22 可10:22 。ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων 你有權柄, 路19:17 。ἦν καταλλάσσων 他(叫…)和好者, 林後5:19

五、ἐγώ εἰμι之片語常用於福音書(相當於希伯來文之אֲנִי הוּא, 申32:39 賽43:10 ),其述語由上下文得知: 太14:27 可6:50 13:6 14:62 路22:70 約4:26 6:20 8:24,28 13:19 18:5,6 及多處;見ἐγώ。用於問句-μήτι ἐγώ εἰμι;我嗎?(直譯:不我吧?) 太26:22,25

六、與代名詞合用:
A. 帶指示代名詞:τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα名字這樣的, 太10:2 。αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία這就見證, 約1:19 。隨後帶不定詞-θρησκεία αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι這就虔誠,去看顧, 雅1:27 。帶ὅτι-αὕτη ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν 約3:19 ,光來到…定罪就在此;參 約21:24 約一1:5 3:11 5:11 。帶ἵνα-τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον, ἵνα πιστεύητε 信…這就工, 約6:29 ;參 約6:39,40 15:12 17:3 約一3:11,23 5:3 。帶τηλικοῦτος:τὰ πλοῖα, τηλικαῦτα ὅντα 船隻雖然甚大, 雅3:4 。帶τοσοῦτος:τοσούτων(魚)ὄντων雖這樣多, 約21:11 。帶τοιοῦτος:τοιοῦτος ὤν這樣, 門1:9

B. 帶不定代名詞:εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν祭偶像之物算得甚麼, 林前10:19 。特別ειμί τι我算得甚麼?指人, 林前3:7 加2:6 6:3 ;指事, 加6:15 節。εἰμί τις 徒5:36

C. 帶疑問代名詞:ὑμεῖς τίνα με λέγετε εἰναι你們說我誰? 太16:15 ;參 太21:10 可1:24 4:41 8:27,29 路4:34 等;σὺ τίς εἶ;你誰? 約1:19 8:25 21:12 等;σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων;你誰?竟論斷, 羅14:4 ;ἐγὼ τίς ἤμην;我誰(參 出3:11徒11:17 。帶πόσος:πόσος χρόνος ἐστίν;多少日子呢? 可9:21 。帶ποταπός-甚麼意思? 路1:29

D. 帶關係代名詞:οἷος, 林後10:11 ;ὁποῖος 徒26:29 林前3:13 加2:6 ;ὅς 啟1:19 ;ὅστις 加5:10,19

E. 帶所有代名詞:ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία 國你們的, 路6:20 。οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι不我可以賜的, 可10:40

七、帶數詞:ἦσαν οἱ φαγόντες πεντακισχίλιοι ἄνδρες吃的男人共五千, 可6:44 ;參 徒19:7 23:13 。Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων 拉撒路同坐席者之一, 約12:2 ;參 加3:20 雅2:19 。τῶν πιστευσάντων ἦν καρδία καὶ ψυχὴ μία信的人都一心一意的, 徒4:32 。εἷς εἶναι成為(或)一, 加3:28 。或ἕν εἶναι, 約10:30 17:11,21 以下; 林前3:8

八、分詞ὤν, οὖσα, ὄν與名詞或形容詞同用,可有「如果」,「因」或「雖然」子句之意義πονηροὶ ὄντες既惡人, 太7:11 12:34路20:36 約3:4 4:9 徒16:21 羅5:10 林前8:7 加2:3 等。

九、與副詞同用:
A. 帶時間或地點之副詞:ἐγγύς相近, 太26:18 可13:28 。ἐγγύς τινος近於某人, 約11:18 19:20 羅10:8申30:14 )。或ἐγγὔς τινι 徒9:38 27:8 。μακράν遠, 可12:34 約21:8 弗2:13 。同此πόρρω 路14:32 。ἐπάνω τινός在某人之上, 約3:31 。χωρίς τινος沒有某事, 來12:8 。ἐνθάδε在這裡, 徒16:28 。或ἔσω 約20:26 。ἀπέναντί τινος在某物對面, 羅3:18詩36:3 )。ἐντός τινος在某人中, 路17:21 ;ἐκτός τινος 在某人外, 林前6:18 ;ἔμπροσθέν τινος在某人面前, 路14:2 。或ἔναντί τινος 徒8:21 ;或ἐνώπιόν τινος 路14:10 徒4:19 彼前3:4 啟7:15 ;ἀντίπερά τινος在某處對面, 路8:26 ;ὁμοῦ 約21:2 ;οὗ 太2:9 ;ὅπου 可2:4 5:40 。ὧδε 太17:4 可9:5 路9:33 。亦帶將來意義 ὅπου εἰμί 我所之處, 約7:34,36 12:26 14:3 17:24

B. 帶質料副詞:οὔτως εἶναι如此,前置ὥσπερ, καθώς或後置ὡς, ὥσπερ, 太13:40 24:27,37,39 可4:26 路17:26 。帶人稱間接受格-οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τ. ἀ. τῇ γενεᾷ ταύτῃ人子也照樣這世代的人成了…, 路11:30 。εἰμὶ ὥσπερ, ὡς我像(亦即相似於某人), 太6:5 路18:11 。帶間接受格-ἔστω σοι ὥσπερ τελώνης讓他於你們像稅吏一樣, 太18:17 。εἰμὶ ὥς τις我像某人,指外在及內在之相似, 太28:3 路6:40 11:44 22:27 等。καθώς εἰμι像我徒22:3 約一3:2,7 4:17 。ἀνεκτότερον ἔσται比…還容易受。帶τινί對某人, 路10:12,14 。帶τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς 他愛你們的心腸就越發熱了, 林後7:15

丙、與介系詞合用:
一、εἶναι ἀπό τινος從某處來, 約1:44

二、εἴς τινα指向傾於某人徒23:30 林後7:15 彼前1:21 。εἰς τ. κοίτην床上, 路11:7 。εἰς τὸν κόλπον懷裡, 約1:18 。亦作變成某事εἰς χολὴν πικρίας εἶναι變成苦膽, 徒8:23 。εἰς σάρκα μίαν成為一體, 太19:5 可10:8 林前6:16 弗5:31 (尤其是 創2:24 );τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας 彎曲變為正直, 路3:5賽40:4 );εἰς πατέρα父親, 林後6:18 來1:5撒下7:14 代上22:10 28:6 );εἰς τὸ ἕν 歸於一, 約一5:8作為…之用創9:13 ;亦見εἰς-SG1519四D.〕 林前14:22 西2:22 雅5:3 。ἐμοὶ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν於我極小的事, 林前4:3

三、ἔκ τινος屬乎某人林前12:15,16 太26:73 可14:69,70 路22:58 及多處(七十士常見)。ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα本是十二(門徒)裡的一個, 路22:3 。指根源:來自某處, 路23:7 約1:46 3:31 林前11:8 等。ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν他你們那裡的人, 西4:9 。ἐξ οὐρανοῦ, ἐξ ἀνθρώπων從天上來的,從人間來的, 太21:25 可11:30 路20:4由…懷孕, 太1:20 。特別為約翰所用-ἐκ τοῦ διαβόλου εἶναι 屬於魔鬼, 約8:44 約一3:8 。ἐκ τοῦ πονηροῦ 屬於惡者, 約一3:12 ;ἐκ τοῦ κόσμου屬於世界, 約15:19 17:14,16 約一4:5 。ἐκ τῆς ἀληθείας εἶναι屬乎真理, 約一2:21 約18:37 等。標示一個密切的關係-ἐξ ἔργων νόμου εἶναι其宗教以行律法為本, 加3:10 。ὁ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως 律法本乎信,12節。

四、ἔν τινι指地點:ἐν τοῖς τ. πατρός μου 我父的家裡, 路2:49 。ἐν τῇ ὁδῷ 路上, 可10:32 。ἐν τῇ ἐρήμῳ曠野, 太24:26 。ἐν ἀγρῷ田裡, 路15:25 。ἐν δεξιᾷ τ. θεοῦ神的右邊, 羅8:34 ;天上, 弗6:9 。喻意-住光明中, 約一2:9 ;參11節; 帖前5:4 ;屬肉體, 羅7:5 8:8 。ἐν οἷς εἰμι 我在所處的景況, 腓4:11 。指目前之狀況:ἐν δόξῃ榮光, 林後3:8 ;ἐν εἰρήνῃ平安, 路11:21 ;ἐν ἔχθρᾳ仇, 路23:12 ;ἐν κρίματι受刑,40節。ἐν ῥύσει αἵματος 患了血漏, 可5:25 路8:43 。作形容詞之迂說法:ἐν ἐξουσίᾳ 權柄, 路4:32 。ἐν βάρει重擔, 帖前2:7 。ἐν τῇ πίστει信心, 林後13:5 。ἐν ἑορτῇ 節期,即過節(參加節慶), 約2:23 。ἐν τούτοις ἴσθι並要在此專心提前4:15 。指特點,情緒等:ἔν τινί ἐστιν在某人心裡有…,例如ἀδικία不義, 約7:18 ;ἄγνοια無知, 弗4:18 ;ἀλήθεια真理, 約8:44 林後11:10 ;ἁμαρτία罪, 約3:5 。亦指神在祂子民之中, 林前14:25賽45:14 耶14:9 )。指靈, 約14:17 。特別注意此用詞ἐν τῷ θεῷ εἶναι:在乎神。用於人類-其生存根源在乎神, 徒17:28 ;用於基督徒- 約一2:5 5:20 。同於ἔκ τινος εἶναι…之中, 太27:56 ;參 可15:40 羅1:6 。ἔν τινι靠著在乎…, 徒4:12 林前2:5 弗5:18

五、帶ἐπὶ:
A. 帶所有格:「在某事物之上」,指地點-在屋頂上, 路17:31約20:7 。或喻意-指在πάντων萬有之上者, 羅9:5

B. 帶間接受格:「在某事物的附近」。正在門口, 太24:33 可13:29

C. 帶直接受格:「在某人之身上」。恩典, 路2:40 徒4:33 ;靈( 賽61:1 ); 路2:25 。εἶναι ἐπὶ τὸ αὐτό一起在同一處( 創29:2 異版), 徒1:15 2:1,44 異版; 林前7:5

六、帶κατά:
A. 帶所有格:敵擋某人, 太12:30 可9:40 路9:50 加5:23

B. 帶直接受格:「符合隨從」…κατὰ σάρκα, πνρῦμα隨從肉體, 羅8:5 。οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον不是出於人的意思(指根源), 加1:11 。εἶναι κατὰ τὴν Ἰουδαίαν在猶太, 徒11:1 13:1

七、帶μετά及所有格:「和某人在一起」。( 士14:11太17:17 可3:14 5:18 約3:26 12:17 。亦有偏好相合與某人立約之意:( 出23:2太12:30 路11:23 。用於神-與某人同在創21:20 士6:13 等) 路1:66 約3:2 8:29 徒10:38 等。

八、帶παρά:
A. 及帶所有格:來自某人。從神來的, 約6:46 7:29

B. 帶間接受格:「與某人同在在某些人中」, 太22:25 徒10:6 。帶否定-對某人羅2:11 9:14 弗6:9

C. 帶直接受格:παρὰ τὴν θάλασσαν在海(或湖)邊, 可5:21 徒10:6

九、帶πρός τινα或τι接近某事物, 可4:1 。πρὸς ἑσπέραν ἐστίν接近夜晚, 路24:29 ;與某人同在, 太13:56 可6:3

十、帶ούν τινι與某人同在路22:56 24:44 徒13:7某人同伴陪伴某人, 路8:38 徒4:13 22:9 ;附從某人, 徒14:4

十一、帶ὑπέρ:
A. 及帶所有格:幫助某人, 可9:40 路9:50

B. 帶直接受格,高過某人=比某人多, 路6:40

十二、帶ὑπό τι或τινα:指地點-某處之下約1:48 林前10:1 。喻意-某事(權柄)之下羅3:9 6:14,15 加3:10,25

丁、εἰμί帶所有格:
一、表示所有者: 太5:3,10 19:14 可12:7 路18:16 林前6:19 。特別指神-基督徒屬祂所有, 徒27:23 林前3:23 提後2:19民16:5 )。

二、表示從屬某人或物之關係:οἱ τῆς ὁδοῦ ὄντες這道的人, 徒9:2 。εἰμὶ Παύλου我保羅, 林前1:12 3:4 ;參 羅8:9 林後10:7 提前1:20 徒23:6 。ἡμέρας εἶναι屬乎白晝, 帖前5:8 ,參5節。

三、表示權責:οὐχ ὑμῶν ἐστιν不你們可以知道的, 徒1:7

四、表示特質:παιδεία οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι管教不覺得快樂, 來12:11 10:39

五、表示根源, 林後4:7

六、表示年紀, 可5:42 路3:23 徒4:22

戊、現在分詞之異常用法:見於 徒13:1 ἡ οὖσα ἐκκλησία 那裡的教會。 αἱ οὖσαι (要意會ἐξουσίαι)凡存在(掌權)的, 羅13:1
   說明
1510 eimi {i-mee'}

the first person singular present indicative; a prolonged form of
   a primary and defective verb; TDNT - 2:398,206; v

AV - I am + 1473 74, am 55, it is I + 1473 6, be 2, I was + 1473 1,
     have been 1, not tr 7; 146

1) to be, to exist, to happen, to be present
重新查詢