CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
  h,[or  ~yiqem  yikOn'a-hENih  yiK  
doq.pIy-a{l  tAd'x.kIN;h  
veQ;b>y-a{l  r;[:N;h  
  a{l    
leK.l;k>y  a{l  h'b'CIN;h  
l;kaOy    r;f.bW  
s      
因我要在這地興起一個牧人;


他不看顧將亡的,

不尋找分散的,

不醫治受傷的,

也不牧養強壯的;

卻要吃肥羊的肉,

撕裂他的蹄子。