CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
t,b,V;q-^>n>z'a  a"n  yih.T  y"nod]a  a"N'a  
  t;Lip.T-l,a  
^,m.v-t,a    ~yicep]x;h    t;Lip.T-l,a>w  
~AY;h    a"N-h'xyil.c;h>w  
h<Z;h  vyia'h  yEn.pil    WhEn.tW  
p  `%,l,M;l  h,q.v;m  yityIy'h  yIn]a:w  
唉,我主啊,願祢的耳朵留意


祢僕人的祈禱,

和喜愛敬畏祢名的眾僕人的祈禱,

求祢使祢的僕人今日亨通,

使他在那人面前蒙恩。」

我是作王酒政的。