CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
Wl]xIn  r,v]a  t{l'x>N;h  h,Lea  
!Wn-!iB  ;[uvAhyIw  !ehoK;h  r"z'[.l,a  
  tAJ;m.l  tAb'a'h    
h"wh>y  yEn.pil  h{liv.B    
de[Am  l,hoa  x;t,P  
p    qeL;xem  WL;k>y:w  
這些就是…所分的地業。(…處填入下四行) 


祭司以利亞撒和嫩的兒子約書亞,

以及以色列人各支派的族長

在示羅雅威面前,…拈鬮(…處填入下行)

在會幕門口

(這樣,)他們把地分完了。