CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
  yeh{l/a  tAa'b.c  h"wh>y  r;m'a-hoK  
  tea    ~,T;a  
  yitaebeh  r,v]a  
    l;[>w  
h<Z;h  ~AY;h    ~"Nih>w  
`bevAy  ~,h'B  !yea>w  
萬軍之雅威─以色列的上帝如此說:


「…一切災禍你們都看見了。(…處填入下二行)

我所降與耶路撒冷

和猶大各城的

看哪,那些城邑今日荒涼,

無人居住;