CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
reF;b.m      Wwa"N-h;m  
h'[Wv>y  ;[yim.v;m  bAj  reF;b.m  ~Al'v  ;[yim.v;m  
`%Iy'h{l/a  %;l'm  !AYic.l  remoa  
那報佳音,…這人的腳登山何等佳美!(…處填入下二行)


傳平安,報好信息,傳救恩,

對錫安說:「你的上帝做王了」的,