CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以圖形顯示 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
בִּי נִשְׁבַּעְתִּי 
יָצָא מִפִּי צְדָקָה דָּבָר וְלֹא יָשׁוּב 
כִּי-לִי תִּכְרַע כָּל-בֶּרֶךְ 
תִּשָּׁבַע כָּל-לָשׁוֹן׃ 
我憑自己起誓,


這是從我的口憑公義所出的話,絕不返回:

萬膝必向我跪拜;

萬口必憑我起誓。