CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以圖形顯示 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
וּמִמַּעַל לָרָקִיעַ 
אֲשֶׁר עַל-רֹאשָׁם 
כְּמַרְאֵה אֶבֶן-סַפִּיר דְּמוּת כִּסֵּא 
וְעַל דְּמוּת הַכִּסֵּא 
דְּמוּת כְּמַרְאֵה אָדָם עָלָיו מִלְמָעְלָה׃ 
…穹蒼之(…處填入下行)


在他們頭以上的

有寶座的形像,彷彿藍寶石;

在寶座形像以上

有彷彿人的形狀在它以上。