CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
h'lod>G;h  d"Y;h-t,a      
  h"wh>y  h'f'[  r,v]a  
h"wh>y-t,a  ~'['h    
p  `AD.b;[  h,vom.bW  h"why;B  Wnyim]a:Y:w  
以色列人看見雅威…大能的手,(…處填入下行)


向埃及人所施展的

百姓就敬畏雅威,

又信服雅威和祂的僕人摩西。