CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
h'aem  vyia  dyilAy-~ia  
h<y.xIy    ~yIn'v>w  
wy"n'v-yem>y  Wy.hIY,v    
h'bAJ;h-!im  [;B.fit-a{l  Av.p:n>w  
AL  h't>y'h-a{l    
`l,p"N;h  WN,Mim  bAj    
人若生一百個(孩子),


活許多歲數,

以致他的年日甚多,

他的心卻不得因福樂飽足,

他又不得埋葬;

我說,那流掉的胎比他倒好。