CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以圖形顯示 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
平行經文: 箴26:27
原文內容 原文直譯
חֹפֵר גּוּמָּץ בּוֹ יִפּוֹל 
וּפֹרֵץ גָּדֵר יִשְּׁכֶנּוּ נָחָשׁ׃ 
挖陷坑的,自己必掉在其中;


破壞牆垣的,蛇必咬他。