CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
tAm'B;h-t,a  ryiseh  aWh  
tobeC;M;h-t,a  r;Biv>w  
    
h,vom  h'f'[-r,v]a  t,vox>N;h  v;x>n  t;Tik>w  
h'Meh'h  ~yim"Y;h-d;[  yiK  
Al      Wy'h  
`!'T.vux>n    
他廢去丘壇,


毀壞柱像,

砍下亞舍拉木偶,

打碎摩西所造的銅蛇,

因為直到那時候,

以色列人仍向它燒香。

他稱它作「尼忽士但」。