CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
h<nob  h'T;a-r,v]a  h<Z;h  tIy;B;h  
y;toQux.B  %eleT-~ia  
h,f][;T  y;j'P.vim-t,a>w  
y;tOw.cim-l'K-t,a    
~,h'B  t,k,l'l  
%'Tia    yitomiq]h:w  
`^yib'a      r,v]a  
「論到你所建的這殿,


你若行我的律例,

遵行我的典章,

謹守我的一切誡命,

行在其中,

我必向你應驗…我的話。(…處填入下行)

我向你父親大衛所說的