CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
romael  hom{l.vil  d:GUY:w  
hom{l.v  %,l,M;h-t,a    Wh"YInod]a  hENih  
romael  ;xeB>ziM;h    z;x'a  hENih>w  
hom{l.v  %,l,M;h  ~AY;k  yil-[;b'VIy  
  AD.b;[-t,a  tyim"y-~ia  
有人告訴所羅門說:


「看哪,亞多尼雅懼怕所羅門王,

看哪,他抓住祭壇的角,說:

『願所羅門王今日向我起誓,

必不用刀殺他的僕人。』」