CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  H%       hJ     ajph'lqen{  
第二樣災禍過去了;
   hJ     hJ      tacuv.  
看哪!第三樣災禍必快來。

註: