CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  oJ        aujtw'/,  
他(耶穌)對他說:
 A$gaphvsei"  kuvrion  to;n  qeovn  sou  
你要愛主你的神
   o&lh/  (韋: )(聯:   th'/    )  sou  
以你全部的心思、
     o&lh/  th'/  yuch'/  sou  
以你全部的生命、
     o&lh/  th'/    sou{  
以你全部的聰明;

註: