CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  E$lqw;n       oJ   I$hsou'"    ta;      th'"    
耶穌到了凱撒利亞腓立比的境內,
 hjrwvta  tou;"  maqhta;"  aujtou'    
就問他的門徒說:
       a[nqrwpoi    to;n    tou'   ajnqrwvpou}  
人們說人子是誰?

註: