CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  uJpov    tinwn     o&ti      
又藉有些人(說):以利亞顯現了;
 a[llwn     o&ti  profhvth"  ti"  tw'n      
還藉另些人(說):古時的某個先知復活了。

註: