CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
    pro;"  aujto;n   oJ   I$hsou'",  
耶穌對他說:
    th;n       a[rotron  
「沒人能把手放在犁上
      ta;    
又向後看,
eu[qetov"    th'/    tou'  qeou'.  
是配得上帝的國。」

註: