CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
     hjgnovoun  to;   rJh'ma  tou'to  
這些人(指門徒)不明白這話,
   h\n     ajp#  aujtw'n  
它(指這話的意思)是隱藏遠離他們的,
  mh;    aujtov,  
叫他們不能明白,
      aujto;n    tou'   rJhvmato"  touvtou.  
他們也懼怕去問有關這話(的意思)。

註: