CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
     ajnh;r   ajpo;  tou'   o[clou      
且看哪!一人從人群中喊叫說:
Didavskale,    sou      to;n    mou,  
「老師!我求你眷顧我的兒子,
 o&ti  monogenhv"      
因為他是我的獨生子。」

註: