CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
    meta;  tou;"  lovgou"  touvtou"       ojktw;  
然後在這些話之後大約八天
(韋: )(聯:   )  paralabw;n         I$wavnnhn     I$avkwbon  
(韋: )(聯: 然後)他帶著彼得、約翰、雅各
    to;   o[ro"  proseuvxasqai.  
上到山上去禱告。

註: