CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
       ajlhqw'",  
我實在告訴你們,
  tine"  tw'n  aujtou'    
有些人站在這裡的,
  ouj  mh;  geuvswntai  qanavtou    
在沒經歷死亡以前,
 a]n    th;n    tou'  qeou'.  
他們必定看見上帝的國。

註: