CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
   o&ti    to;n    tou'   ajnqrwvpou  polla;    
又說:「人子必須受許多的苦,
   ajpodokimasqh'nai  
又被...棄絕,(...處填入下一行)
 ajpo;  tw'n            
長老、祭司長、和文士
   ajpoktanqh'nai    th'/        
並且被殺,第三日復活。」

註: