CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
    aujtou;"  khruvssein  th;n    tou'  qeou'  
又差遣他們宣講上帝的國,
    (韋: )(聯:   (tou;"      )  ,    
和醫治(韋: )(聯: 病人),

註: