CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
        
那些人(指門徒)回答:
 I$wavnnhn  to;n  baptisthvn,   a[lloi      
「他們說施洗者約翰;而另些人(說是)以利亞;
 a[lloi     o&ti  profhvth"  ti"  tw'n      
還有另些人(說是)古時的某個先知復活了。」

註: