CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  labw;n      tou;"     a[rtou"    tou;"  duvo    
然後,他(指耶穌)拿著這五個餅和兩條魚,
    to;n  oujrano;n  
望著天
eujlovghsen  aujtou;"      
祝福它們又擘開,
          tw'/   o[clw/.  
然後遞給門徒,擺在眾人面前。

註: