CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
       ajpovstoloi  dihghvsanto  aujtw'/   o&sa    
使徒回來,告訴他(指耶穌)一切所做的事,
  paralabw;n  aujtou;"   uJpecwvrhsen  kat#    
他就帶他們私下離開,
  povlin    Bhqsai>dav.  
往一座城;(那城)名叫伯賽大。

註: