CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以圖形顯示 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ
(耶穌)靠近她上方,斥責那發燒(的疾病),
καὶ ἀφῆκεν αὐτήν·
它(指發燒)就離開他(指西門岳母)了。
παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς.
她並立刻起來服事他們。

註: