CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  kaq#       o[nto"  mou  meq#   uJmw'n    tw'/    
天天我同你們在殿裡,
oujk    ta;"        
你們不伸手在我身上(指抓我)。
 ajll#  au&th     uJmw'n   hJ   w&ra  
這卻是你們的時候,
   hJ    tou'  skovtou".  
且(是)黑暗掌權。

註: