CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
       E$x   ajnqrwvpwn,  
若說『從人間』(來),
 oJ  lao;"   a&pa"  kataliqavsei   hJma'",  
所有的百姓會用石頭打死我們,
  gavr     I$wavnnhn  profhvthn    
因為他們相信約翰是先知。」

註: