CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  aujto;"    ga;r          yalmw'n,  
因為大衛自己在詩篇裡說:
  kuvrio"  tw'/    mou,  
主對我主說:
Kavqou    dexiw'n  mou,  
你坐在我的右邊,

註: