CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  o&ti            
至於死人復活,
  Mwu>sh'"      th'"  bavtou,  
摩西在荊棘篇上...,就指明了。(...處填入下一、二行)
 wJ"    kuvrion  to;n  qeo;n   A$braa;m  
稱主(是)亞伯拉罕的上帝,
  qeo;n   I$saa;k    qeo;n   I$akwvb.  
和以撒的上帝,和雅各的上帝,

註: