CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  pa'"     oJ  pesw;n      to;n    sunqlasqhvsetai{  
凡掉在那石頭上的,必要粉碎;
   o^n  d#   a]n    likmhvsei  aujtovn.  
它(指那石頭)掉在誰的身上,就把他壓碎。」

註: