CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  kairw'/    pro;"  tou;"  gewrgou;"  dou'lon  
然後到了時候,他差遣一個僕人到佃農那裡,
   ajpo;  tou'  karpou'  tou'   ajmpelw'no"  dwvsousin  aujtw'/{  
叫他們把葡萄園的果子交給他;
        aujto;n    kenovn.  
佃農卻打(他),將他空手遣回。

註: