CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  oJ      telwvnh"  makrovqen    
但那稅吏遠遠地站著
oujk   h[qelen    tou;"   ojfqalmou;"      to;n  oujranovn,  
甚至不願提高眼睛向天
 ajll#    to;  sth'qo"  (韋:   )(聯:   aujtou'    )  
而是擊打(韋: 他自己的)(聯: 他的)胸口說:
 O%  qeov",  
『上帝啊,
  moi  tw'/   aJmartwlw'/.  
憐憫我這個罪人!』

註: