CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
     A$braavm,    mnhvsqhti  
但亞伯拉罕說:『兒啊!你該回想
 o&ti    ta;   ajgaqav  sou    th'/  zwh'/  sou,  
在你生命中你曾得到好處,
  Lavzaro"    ta;  kakav{  
而拉撒路同樣地(得到)惡事;
nu'n     w|de    su;     ojduna'sai.  
但如今他在這裡得安慰,你倒受痛苦。

註: