CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  kata;    to;    th'"      tou'  qumia'sai  
照著祭司的規矩掣籤...燒香。(...處填入下一行)
    to;n  nao;n  tou'    
進入主的聖殿

註: