CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  To;        hu[xanen      pneuvmati,  
那孩子漸漸長大,心靈強健,
   h\n        
他在曠野裡,
      aujtou'  
直到他...公開的日子。(...處填入下一行)
pro;"  to;n   I$srahvl.  
對以色列人

註: