CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
      tw'/    aujto;n  
撒迦利亞...執行祭司的職務,(...處填入下兩行)
  th'/  tavxei  th'"    aujtou'  
在他的班次的順序
  tou'  qeou',  
在上帝面前

註: