CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  dia;    splavgcna    qeou'   hJmw'n,  
因我們上帝憐憫的心腸,
       hJma'"   ajnatolh;     u&you",  
藉此(指憐憫的心腸)黎明從高天臨到我們,

註: