CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  su;      profhvth"    klhqhvsh/{  
孩子啊!你要被稱為至高者的先知:
proporeuvsh/  ga;r         oJdou;"  aujtou',  
因為你要走在主的前面,預備他的道路,

註: