CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  kaqw;"      dia;  stovmato"  
正如他(指上帝)藉著...口所說的,(...處填入下一行)
tw'n     ajp#    profhtw'n  aujtou',  
從古時候他的聖先知(的)

註: